GRIBU STUDĒT!


SĪKĀK ПОДРОБНЕЕ

Maksājumu nosacījumi studentiem un abiturientiem (informācija latviešu un krievu valodā)


Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāle ir lieliska vieta, lai tieši Tu iegūtu profesionālā bakalaura, 2.līmeņa augstāko profesionālo un profesionālā maģistra izglītību savā reģionā, apvienojot darbu ar mācībām un domājot par savas dzīves perspektīvu!

Mācību forma - nepilna laika vakara nodaļa, t.i., lekcijas notiek piektdienu vakaros ((16.20)(17.05) 18.00 - 21.10) un sestdienās ((8.30) (9.15)(10.00) - (12.25)(13.20) (14.15) (vai 13.30-16.40).

Realizējam šādas studiju programmas (sīkāki apraksti pieejami zemāk):
 • Uzņēmējdarbība - 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Tiesību zinātne - 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Sociālais darbs - profesionālā bakalaura izglītība;
 • Psiholoģija - profesionālā bakalaura izglītība;
 • Sabiedriskās attiecības - profesionālā bakalaura izglītība;
 • Privāttiesības - profesionālā maģistra izglītība;
 • Krimināltiesības - profesionālā maģistra izglītība;
 • Sociālais darbs - profesionālā maģistra izglītība;
 • Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana - profesionālā maģistra izglītība.

  Piedāvājam elastīgus apmaksas nosacījumus: :
 • Studiju maksu iespējams maksāt 5 daļās - ikmēneša maksājums (līdz mēneša 15. datumam);
 • Samaksājot uzreiz par vienu semestri, tiek piešķirta 5% atlaide;
 • Samaksājot uzreiz par visu gadu, tiek piešķirta 10% atlaide.

  Studiju līgumā noteiktā studiju maksa var mainīties TIKAI oficiālās inflācijas ietvaros, t.i., pieaugt par tik procentiem, cik procentus liela inflācija ir bijusi konkrētajā gadā (kopš augstskolu pastāvēšanas tas noticis tikai vienu reizi).

  Ir pieejami kredīti: :
 • informācija par piešķiršanas noteikumiem latviski,
 • Iesniegumu veidlapas studējošo un studiju kredīta pieteikumam, kā arī galvotāja iesnieguma veidlapa.

  Piešķiram dažādas studiju maksasATLAIDES .

  Studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studentu sabiedriskās dzīves organizēšanas procesā, izsakot savas vēlmes, pretenzijas, ieteikumus u.tml.

  BSA studentiem ir iespēja izmantot gan BSA bibliotēkas grāmatu fondu, gan citu augstskolu Latvijas akadēmisko biblioteku asociāciju biedru fondus. Ir pieeja dažādām datu bāzēm. Fondā uz 10.01.2018 ir 9 992 informācijas vienību (grāmatas, žurnāli, BSA izdevumi, CD) tiesību zinātnes, uzņēmējdarbības, psiholoģijas, sociālā darba , filozofijas, socioloģijas, reliģijas, politoloģijas, pedagoģijas, loģikas, valodu (latīņu, angļu, vācu, krievu) jautājumos.
  Jaunieguvumi 2018.gadā februārī
  1. Mārtinsone u.c. Pētniecība: teorija un prakse, 2016.
  2. Alfejeva. Apdrošināšanas tiesības, 2017.
  3. Žurnāls "Jurista vārds" 01.03.-31.08.2018 (Sociālā darba maģistra programmas absolventu (Teiksmas, Rudītes, Olitas, Arnitas, Dainas) dāvinājums

  Nepieciešamības gadījumā lekciju dienās studentiem par maksu ir iespēja palikt labiekārtotās istabiņās pilsētas centrā, iepriekš piesakoties sekretariātā.

  Pārnākšana no citas augstskolas vai otrās augstākās izglītības iegūšana

  Studiju uzsākšana
  2.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS:


  UZŅĒMĒJDARBĪBA
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 42345
  Studiju programmas apjoms 160 KP (4.5 gadi)
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 500.00 EUR semestrī
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai jebkura līmeņa augstākā izglītība
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Uzņēmējdarbības vadītājs
  Studiju programmas direktors As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju
  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Uzņēmējdarbība" ir licenzēta un akreditēta līdz 2019. gada 11.jūnijam. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  Ziņas par kvalifikāciju
  Programma sagatavo vidējā līmeņa speciālistus uzņēmējdarbības vadībai, ievērojot Eiropas biznesa vadības un organizācijas principus. Programmas absolventi iegūst zināšanas, iemaņas un prasmes, kas nodrošina iespēju izveidot savu biznesu vai veiksmīgi strādāt uzņēmējdarbībā, vadīt nodaļas un uzņēmējdarbības struktūrvienības finanšu, komercijas, tūrisma, apdrošināšanas, IT jomās. Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Biznesa skolām - tiek piedāvāta iespēja braukt uz apmācību tajās.
  Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.

  Studiju programmas satura specifika
  • apgūt bāzes zināšanas matemātikā, datoru tehnoloģijās, tiesībās, psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmējdarbības veiksmīgu norisi;
  • apgūt bāzes zināšanas ekonomikas zinātnēs, iegūt organizācijas iemaņas, firmas darbības stratēģiskās un operatīvās plānošanas iemaņas;
  • apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vadības zinātņu jomā, tehnoloģijas un iemaņas firmas vadībā;
  • apgūt firmas vadības, finansiāli-saimnieciskās darbības analīzes, tirgus mārketinga pētījumu, preču (pakalpojumu) virzīšanas tehnoloģijas un iemaņas;
  • iegūt plašākas zināšanas un prasmes, iemaņas struktūrvienības (firmas) vadībā, personāla vadībā, apgūt vadības lēmumu pieņemšanas metodikas un realizācijas tehnoloģijas;
  • veikt patstāvīgus pētījumus par konkrētas firmas darbību, iegūtos rezultātus parādīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām;
  • prakšu laikā konkrētā firmā (struktūrā) apgūt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības vadītājam.


  Atpakaļ


  TIESĪBU ZINĀTNE
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 42380
  Studiju programmas apjoms 160 KP (4,5 gadi)
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 500.00 EUR semestrī
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai jebkura līmeņa augstākā izglītība
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Juriskonsults
  Studiju programmas direktore Lekt., Mg.iur. Dainis Mežulis
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju
  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Tiesību zinātnes" ir licenzēta un akreditēta līdz 2019. gada 04.jūnijam. (Akreditācijas termiņš līdz 04.06.2019., akreditācijas lapas Nr. 7). Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  Ziņas par kvalifikāciju
  Pēc studiju programmas apguves absolventi var strādāt LR valsts un nevalstiskās struktūrās, komercstruktūrās, starptautiskās organizācijās, bankās un apdrošināšanas kompānijās, veidot pastāvīgu juridisko praksi Latvijā un citās valstīs.
  Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmās "Privāttiesības" vai "Krimināltiesības" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.

  Studiju programmas satura specifika
  Programmas mērķis ir plaša profila juriskonsultu sagatavošana, kas spējīgi veikt profesionālo darbību kā valsts struktūrās, tā dažādās komercorganizācijās.
  Programmas galvenās prasības:
  • apgūt bāzes zināšanas politoloģijā, socioloģijā, vispārējā un juridiskajā psiholoģijā, kas nodrošina speciālo juridisko disciplīnu izpratni;
  • apgūt teorētiskos kursus tiesību teorijā un vēsturē un svarīgākajās nozarēs (civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, civilprocess, kriminālprocess u.c.);
  • iegūt zināšanas starptautisko tiesību vadošajās nozarēs un Eiropas Savienības dalībvalstu likumdošanā, to skaitā saistībā ar uzņēmējdarbību;
  • apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības struktūru tiesiskai nodrošināšanai un komercdarbības organizāciju juridiskai apkalpošanai;
  • veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētajā tiesību jomā, iegūtos rezultātus parādīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām;
  • prakšu laikā apgūt juriskonsultam nepieciešamās praktiskās iemaņas lietvedībā, darbā ar procesuāliem dokumentiem valsts tiesību struktūrās vai privāto uzņēmējdarbības organizāciju juridiskajos dienestos.

  Atpakaļ

  PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS:

  SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 42342
  Studiju programmas apjoms 160 KP (4.5 gadi)
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa EUR 500 semestrī
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai jebkura līmeņa augstākā izglītība
  Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs tirgzinībās
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Sabiedrisko attiecību menedžeris
  Studiju programmas direktors As.prof., Dr.phil. Vsevolods Kačans
  SĪKĀK

  Dati par licenci un akreditāciju
  Sabiedrisko attiecību studiju programma akreditēta uz 6 gadiem (līdz 2019.gada 14.jūnijam) LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisijas lēmums Nr.170 (prot. Nr.13,3.14). Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  Ziņas par kvalifikāciju
  Sabiedriskās attiecības (Public Relations) ir mārketinga komunikāciju neatņemama un ļoti svarīga sastāvdaļa. Pēdējo 20-30 gadu laikā tās attīstās ļoti strauji visā pasaulē. Darba vietu skaits sabiedrisko attiecību jomā palielinās ātrāk kā jebkurā citā menedžmenta jomā.
  Apgūstot studiju programmu „Sabiedriskās attiecības”, studējošie iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas, kas atļauj profesionāli realizēt sabiedrisko attiecību menedžera dažādas funkcijas:
  • mērķauditoriju sabiedriskās domas (dažādu sociālo grupu gaidas un viedokļi) pētījumi;
  • vadības konsultēšana, kas iekļauj sevī alternatīvas iespējas un rekomendācijas sabiedriskās domas veidošanai;
  • sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un izstrāde organizācijas imidža veidošanai un reputācijas uzlabošanai;
  • sadarbības ar mediju aģentūrām koordinēšana, attiecību veidošana ar plašsaziņas līdzekļiem;
  • darbības, kas saistītas ar potenciālo klientu piesaistīšanu un esošo klientu nostiprināšanu, ieskaitot informācijas dienas u.c. pasākumus;
  • attiecību koordinēšana ar ārējām specializētām grupām, tādām kā piegādātāji, bezpeļņas organizācijas un konkurenti;
  • speciālu pasākumu koordinācija, kas sastāv no svētku, izstāžu, prezentāciju un dažādu ceremoniju rīkošanas.
  Studiju programmas satura specifika
  Studiju laikā studenti apgūst kā humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskos kursus un sabiedrisko attiecību teorētiskos pamatkursus, tā arī lietišķos kursus, kas attīsta komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas, kas nepieciešamas sabiedrisko attiecību menedžera praktiskajā darbībā. Bez tam padziļināti tiek apgūti sabiedrisko attiecību profesionālās specializācijas kursi. Šo kursu apguve ir priekšnosacījums profesionālās kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. Šie kursi nodrošina padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi tirgzinību komunikāciju teorijā un praksē, kā arī speciālu metodiku un metožu jomā, kas tiek pielietotas sabiedrisko attiecību praksē ražošanas, komerciālās un kredītu-finansu organizācijās. Studiju programma paredz profesionālās prakses ārpus augstskolas: Tekstu sagatavošanas tehnoloģijas plašsaziņas līdzekļiem; Multimediālās tehnoloģijas sagatavošana un veidošana; Attiecību ar plašsaziņas līdzekļiem vadīšana (media - relations); Masu komunikāciju elektroniskie līdzekļi; Organizācijas mārketinga komunikācijas.
  Programmas lielākās daļas kursu ir lietišķais raksturs, kā arī empīrisku sociālu (mārketinga un SA) metožu izpēte un apguve, to skaitā empīrisku datu analīzes metodes - tās nosaka studentu mācību pētnieciskā darba raksturu.
  Studiju programmas akadēmiskais personāls kopā ar studentiem izstrādā kompleksus starpdisciplinārus lietišķus projektus teritoriālā mārketinga jomā (pilsētas, reģiona, valsts imidža virzīšana). Notiek pētnieciskais darbs tirgus situācijas un reklāmas politikas vērtējuma noteikšanā.

  Atpakaļ


  SOCIĀLAIS DARBS
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 42762
  Studiju programmas apjoms 160 KP (4.5 gadi)
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 500.00 EUR semestrī
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai jebkura līmeņa augstākā izglītība
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Sociālais darbinieks
  Studiju programmas direktore Doc., Mg.sc.pol. Andra Mite
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju
  Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais darbs" ir licenzēta (Licences Nr. 04030-52 ) studiju virzienā "Sociālā labklājība" (akreditēts līdz 2019.gada 18.jūnijam, akreditācijas lapa Nr. 185).

  Ziņas par kvalifikāciju
  Studiju programma sagatavo vispusīgi kvalificētus sociālos darbiniekus, attīsta studentiem praktiskās sociālā darbinieka darba iemaņas. Sociālie darbinieki ir tie, kas aktīvi līdzdarbojas sociālās politikas pilnveidošanā, lemj par sociālo institūciju izveidi, piedalās šo institūciju administrēšanā, kā arī ieņem dažādu sabiedrības grupu aizstāvju lomu. Sociālais darbinieks var strādāt valsts pārvaldes iestādēs, medicīnas iestādēs, ministrijās, pašvaldībās, privātfirmās, skolās, sociālās palīdzības dienestos, krīžu centros, nevalstiskajās iestādēs u.c.
  Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Cilvēku resursu vadīšana" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.

  Studiju programmas satura specifika
  • apgūt pamatzināšanas programmas vispārizglītojošos priekšmetos: loģika, ievads tiesību zinātnē, vispārīgā psiholoģija, sociālā pedagoģija, socioloģija, politoloģija, ekonomikas teorija, filozofija, informātika, lietvedība u.c.;
  • apgūt sociālā darba teorētiskās pamatzināšanas tās galvenajos virzienos: sociālo problēmu ģenēze un analīze, sociālā darba ētika, sociālā darba teorijas, cilvēktiesības Latvijā un pasaulē, sociālā darba metodes un problēmas, sociālā drošība Latvijā, starpprofesionāļu komandas veidošana, sociālā darba process, supervīzija sociālajā darbā u.c.;
  • apgūt pamatzināšanas cilvēka uzvedības bioloģisko pamatu izpratnē: attīstības psiholoģija, veselības pamati un pirmā palīdzība u.c.;
  • padziļināti apgūt psiholoģijas disciplīnas: saskarsmes psiholoģija, retardēto bērnu psiholoģija, konfliktu psiholoģija, vispārīgā psiholoģija, seksualitātes psiholoģija u.c.;
  • apgūt praktiskā sociālā darbinieka profesionālās iemaņas un prasmes: konsultēšana, sociālo problēmu izpēte, sociālā darba intervence, darbs ar klientu grupā un individuāli. Minētās iemaņas students apgūst piedaloties praksēs;
  • apgūt zinātnisko pētījumu veikšanas prasmes, pētījumu datu datorapstrādi, statistiskās metodes sociālajā darbā, datu kvantitatīvās un kvalitatīvās apstrādes iemaņas, veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus kursa darbu un diplomdarbu ietvaros.
  Atpakaļ


  PSIHOLOĢIJA
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 4231007
  Studiju programmas apjoms 160 KP (4.5 gadi)
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 450.00 EUR semestrī
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
  Iegūstamā kvalifikācija Psihologa asistents
  Studiju programmas direktore Dr. psych., doc. Ludmila Kaļiņņikova
  SĪKĀK

  Dati par licenci un akreditāciju
  Profesionālā bakalaura studiju programma "Psiholoģija" ir licenzēta (Licences Nr. 04030-54 ) studiju virzienā "Psiholoģija" (akreditēts līdz 2019.gada 18.jūnijam (Akreditācijas termiņš līdz 18.06.2019., akreditācijas lapas Nr.330) , akreditācijas lapa Nr. 330).
  .

  Ziņas par kvalifikāciju un studiju programmas satura specifika
  Studiju programma sagatavo vispusīgi kvalificētus psihologa asistentus.
  Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Psiholoģija" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.
  Studiju programmas prasības:
  • apgūt pamatzināšanas studiju programmas vispārizglītojošos studiju kursos: tiesību pamati, uzņēmējdarbības un ekonomikas pamati, informātika, filozofija, pedagoģijas pamati, socioloģija u.c.;
  • apgūt psiholoģijas teorētiskās pamatzināšanas nozares studiju kursos: vispārīgā psiholoģija, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģijas vēsture, attīstības psiholoģija, sociālā psiholoģija, neiropsiholoģija, eksperimentālā psiholoģija, kognitīvā psiholoģija, personības psiholoģija u.c.;
  • apgūt padziļināti disciplīnas nozares profesionālos studiju kursos: personības izaugsmes treniņš, psihofizioloģija, veselības psiholoģija, psihologa darba ētika, saskarsmes psiholoģija, eksperimentālās psiholoģijas un psihofizioloģijas praktikums, diferenciālā psiholoģija, psihometrika, stresa psihodiagnostika, ievads psiholoģiskajā konsultēšanā, klīniskā psiholoģija, ievads juridiskajā psiholoģijā, lietišķās saskarsmes treniņš, komandas veidošanas treniņš, organizāciju psiholoģija, bērnu psiholoģiskā izpēte, penitenciārā psiholoģija, ievads psihiatrijā, psiholoģijas tehnoloģijas personāla vadīšanā u.c.;
  • apgūt praktiskās psihologa asistenta profesionālās iemaņas un prasmes: psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā intervence, darbs ar klientu grupā un individuāli. Minētās iemaņas students iegūst aktīvās praksēs;
  • iegūt zinātnisko pētījumu veikšanas prasmes, datu kvantitatīvās un kvalitatīvās apstrādes iemaņas, veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus kursa darbu un valsts pārbaudījuma ietvaros.
  Atpakaļ


  PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS:

  PRIVĀTTIESĪBAS
  (Daugavpils filiāle ar apmācības vietu Jēkabpilī)
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 46380
  Studiju programmas apjoms 60 KP (1.5 gadi)
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 650.00 EUR semestrī, BSA (BKI) absolventiem - 520.00 EUR
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsuls (Akreditācijas termiņš līdz 04.06.19., akreditācijas lapas Nr. 7).
  Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs privāttiesībās (mg.iur.)
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija jurists
  Studiju programmas direktors Direktora vietniece Mg.iur. Gaļina Beliha
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju
  Profesionālā maģistra studiju programma "Privāttiesības" ir licencēta un akreditēta līdz 2019. gada 4.jūnijam. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  Iegūstamais grāds
  Studiju programma nodrošina juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā "Juridiskā zinātne" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds.

  Studiju programmas satura specifika
  Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi:
  • patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus;
  • argumentēt un pamatot savu pozīciju;
  • pierādīt savus uzskatus;
  • salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas;
  • izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības;
  • izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem.
  Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepieciešama pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un atbilstošas jaunās paaudzes kvalificētu juristu sagatavošanu.
  Programmas ietvaros tiek apgūtas tādas studiju disciplīnas kā Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES (ģimenes, mantojuma, lietu, saistību, izņēmuma tiesības), Valsts un tiesību teorijas problēmas, ES valstu civiltiesības un tirdzniecības tiesības, Starptautiskais civilprocess, Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem, Darba tiesisko attiecību īpatnības civiltiesību sistēmā u.c.
  Atpakaļ  KRIMINĀLTIESĪBAS
  (Daugavpils filiāle ar apmācības vietu Jēkabpilī)
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 46380
  Studiju programmas apjoms 60 KP (1.5 gadi)
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 650.00 EUR semestrī, BSA (BKI) absolventiem - 520.00 EUR
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsuls (Akreditācijas termiņš līdz 04.06.19., akreditācijas lapas Nr. 7).
  Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs tiesību zinātnē (mg.iur.)
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija jurists
  Studiju programmas direktore Direktora vietniece Mg.iur. Gaļina Beliha
  SĪKĀK

  Dati par licenci un akreditāciju
  Studiju programma ir akreditēta, akreditācijas lapu ir izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 4. jūlijam.

  Iegūstamais grāds
  Tiek iegūts profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā "Juridiskā zinātne" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds.

  Studiju programmas satura specifika
  Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē.
  Programmas preoritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā.

  Atpakaļ  UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA
  (Daugavpils filiāle ar apmācības vietu Jēkabpilī)
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 46345
  Studiju programmas apjoms 60 KP (1.5 gadi) vai 80 KP (2 gadi) - atbilstoši uzņemšanas noteikumiem
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 650.00 EUR semestrī, BSA (BKI) absolventiem - 520.00 EUR
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai cita augstākā izglītība, saskaņā ar imatrikulācijas noteikumiem (Akreditācijas termiņš līdz 11.06.2019., akreditācijas lapas Nr. 339).
  Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā (MBA)
  Studiju programmas direktors Doc., Dr.oec. Veronika Siliņeviča
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju
  Profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" ir licencēta un akreditēta līdz 2019. gada 11.jūnijam. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  Iegūstamais grāds
  Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt uzņēmējdarbības jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt sociālās zinības (ekonomiku, vadībzinības) skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību BSA doktorantūrā Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika vai arī kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē, kā arī strādāt uzņēmējdarbībā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds.

  Studiju programmas satura specifika
  Galvenais studiju programmas mērķis ir nodrošināt topošo un esošo augstākā līmeņa vadītāju profesionālo un karjeras izaugsmi, lai viņi būtu spējīgi sekmīgi konkurēt un efektīvi strādāt Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū. Studijas maģistrantūrā motivē tālākai pašizglītībai un mūžizglītībai, informācijas sistematizēšanai un efektīvākam darbam. Studiju programmas saturā iekļauti ne tikai dažādi vadības zinātnes priekšmeti (Firmas menedžments, Finansu menedžments, Starptautiskais mārketings, Projektu vadība, Personāla vadībau.c.), bet arī tādi priekšmeti kā Komercdarījumu nodokļi, Ekonomiskā integrācija Eiropā, Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija, Komercdarbības likumdošana, Darba tiesības u.c., kas nepieciešamas augstākā līmeņa vadītājam.
  Atpakaļ  MG SOCIĀLAIS DARBS
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 47762/47765
  Studiju programmas apjoms 60 KP (1.5 gadi) vai 80 KP (2 gadi) - atbilstoši uzņemšanas noteikumiem
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 650.00 EUR semestrī, BSA (BKI), BPMA (PA) absolventiem - 520.00 EUR
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai cita augstākā izglītība, saskaņā ar imatrikulācijas noteikumiem
  Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs sociālajā darbā (Mg.sw.)
  Studiju programmas direktors Doc., Mg.sc.pol. Andra Mite
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci
  Profesionālā maģistra studiju programma "Sociālais darbs" ir licencēta (licences Nr. 04030-53) studiju virzienā "Sociālā labklājība" (akreditēts līdz 2019.gada 18.jūnijam, akreditācijas lapa Nr. 185).

  Programmas misija
  Sagatavot studentus sociālājam darbam kopienā, attīstot vadītāja un līdera prasmes, uzņemties atbildību risināt esošās problēmas un attīstīt preventīvo darbu, sadarbojoties ar citiem partneriem un iesaistīt kopienas dalībniekus sociālās vides pilnveidē un attītībā.

  Studiju programmas satura specifika, apgūstot attiecīgās kompetences
  • Kopienas un institūcijas novērtējums un attīstība
   Spēja identificēt un novērtēt institūcijas un kopienas vajadzības un iespējas, indivīda, ģimenes un kopienas kotekstā. Spēja izstrādāt, uzraudzīt, stiprināt un attīstīt sadarbības iespējas, kas vērstas uz kopienas sekmīgu darbību, kas atbalsta ikviena kopienas sadarbības partnera sociālo labklājību un līdzdalību, organizējot preventīvus pasākumus.
  • Kopienas un iesaistīto partneru komunikācija
   Spēja pielietot virkni saziņas veidu rakstiski, mutiski, un elektroniskās, kas veido un mijiedarbību attiecībās starp indivīdu, ģimeni, grupām, organizācijām un kopienām.
  • Līderība un menedžments
   Spēja iesaistīties, organizēt un vadīt kopienas aktivitātes, sintezēt zināšanas un prasmes projektu, partnerības un organizācijas vadībā.
  • Finanšu resursi
   Spēja veidot resursu attīstības stratēģiju un noteikt dažādus finansējuma avotus un rast risinājumus jaunu avotu piesaistei.
  • Pētniecība, novērtēšana, tehnoloģijas
   Spēja pielietot pētniecības metodes un tehnoloģiskos procesus, novērtējot darbu, organizāciju un kopienu.
  Atpakaļ


  STUDIJU UZSĀKŠANA

  • Nolikums par konkursu uz budžeta vietām, ko nodrošina Baltijas Starptautiskā akadēmija (latviski, krieviski).

  • Dokumenti, kas nepieciešami, lai uzsāktu studijas BSA (latviski, krieviski).

  • Studiju maksa BSA filiālēs 2018./2019. studiju gada rudens semestrī (latviski, krieviski).

  • Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība BSA 2018./2019. studiju gadā (latviski).

  • Atlaides stājoties BSA ( latviski , krieviski ).

  • Centralizētie eksāmeni, uz kuru rezultātiem pamatosies 2018./2019. studiju gada uzņemšana BSA studiju programmās (latviski)

  • Centralizēto eksāmenu līmeņu robežas (latviski, krieviski).

  • Kārtība, kādā BSA tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (līdz 2004.g.) (2018./2019. st. g.) (latviski).

  • Papildus maksas pakalpojumu uzskaitījums BSA 2018./2019. studiju gadā (latviski, krieviski).

  • Iestāšanās maksa - 20.00 EUR. Tajā tiek iekļautas iesniegto dokumentu noformēšanas izmaksas.


  Atpakaļ  REKVIZĪTI
  SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"
  PVN Nr. LV40003101808
  A/S “Swedbank”
  LV68HABA0551003662871
  LV81HABA0551002865394
  Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV - 5201


  KONTAKTI
  Tālrunis: +371 6 52 33030
  Fakss: +371 6 52 33335
  Adrese: Jaunā iela 44 ( Jēkabpils 2. vidusskola ), Jēkabpils, LV - 5201.
  Informācija internetā: http://jekabpils.bsa.edu.lv vai http://www.draugiem.lv/bsajek/
  e-mail: info@jk.bsa.edu.lv
  Twitter.com: @BSA_Jek


  Atpakaļ