GRIBU STUDĒT!


SĪKĀK ПОДРОБНЕЕ

Maksājumu nosacījumi studentiem un abiturientiem (informācija latviešu un krievu valodā)

Baltijas Starptautiskās akadēmija ir lieliska vieta, lai tieši Tu iegūtu profesionālā bakalaura, 2.līmeņa augstāko profesionālo un profesionālā maģistra izglītību savā reģionā, apvienojot darbu ar mācībām un domājot par savas dzīves perspektīvu!Visas lekcijas pašlaik notiek attālināti.


Mācību forma - nepilna laika vakara nodaļa, t.i., lekcijas notiek trešdienu,piektdienu vakaros (18.10-21.10) un sestdienās (10.00) - (13.10) (14.05) (vai 13.40-16.50).

Realizējam šādas studiju programmas (sīkāki apraksti pieejami zemāk):
 • Uzņēmējdarbības vadība - profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija;
 • Tiesību zinātne - Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē;
 • Tiesību zinātne- 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Sociālais darbs - profesionālā bakalaura izglītība;
 • Tiesību zinātne - profesionālā maģistra izglītība;
 • Tiesību zinātne - sociālo zinātņu maģistra grāds;
 • Sociālais darbs - profesionālā maģistra izglītība;
 • Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana - profesionālā maģistra izglītība.

  Piedāvājam elastīgus apmaksas nosacījumus: :
 • Studiju maksu iespējams maksāt 5 daļās - ikmēneša maksājums (līdz mēneša 15. datumam);
 • Samaksājot uzreiz par visu gadu, tiek piešķirta 10% atlaide.

  Studiju līgumā noteiktā studiju maksa var mainīties TIKAI oficiālās inflācijas ietvaros, t.i., pieaugt par tik procentiem, cik procentus liela inflācija ir bijusi konkrētajā gadā (kopš augstskolu pastāvēšanas tas noticis tikai vienu reizi).

  Piešķiram dažādas studiju maksasATLAIDES .

  Studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties studentu dzīves organizēšanas procesā, izsakot savas vēlmes, pretenzijas, ieteikumus u.tml.

  BSA studentiem ir iespēja izmantot gan BSA bibliotēkas grāmatu fondu, gan citu augstskolu Latvijas akadēmisko biblioteku asociāciju biedru fondus. Ir pieeja dažādām datu bāzēm. Fondā uz 10.10.2023 ir 9 992 informācijas vienību (grāmatas, žurnāli, BSA izdevumi, CD) tiesību zinātnes, uzņēmējdarbības, psiholoģijas, sociālā darba , filozofijas, socioloģijas, reliģijas, politoloģijas, pedagoģijas, loģikas, valodu (latīņu, angļu, vācu, krievu) jautājumos.
  Pārnākšana no citas augstskolas vai otrās augstākās izglītības iegūšana

  Studiju uzsākšana
  PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS:


  UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA
  (Daugavpils filiāle ar apmācības vietu Jēkabpilī)
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 42345
  Studiju programmas apjoms 160 KP (4.5 gadi - 9 semestri)
  Apmācības valodas Latviešu un angļu
  Studiju maksa 800.00 EUR, gadā 1440 EUR, mēnesī 175 EUR.
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai jebkura līmeņa augstākā izglītība
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Uzņēmējdarbības vadītājs
  Studiju programmas direktors Jūlija Mahmudova
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju
  profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" ir licenzēta un akreditēta līdz 2023. gada 09.decembrim (Akr.lapa Nr. 2021/77) Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  Ziņas par kvalifikāciju
  Programma sagatavo vidējā līmeņa speciālistus uzņēmējdarbības vadībai, ievērojot Eiropas biznesa vadības un organizācijas principus. Programmas absolventi iegūst zināšanas, iemaņas un prasmes, kas nodrošina iespēju izveidot savu biznesu vai veiksmīgi strādāt uzņēmējdarbībā, vadīt nodaļas un uzņēmējdarbības struktūrvienības finanšu, komercijas, tūrisma, apdrošināšanas, IT jomās. Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Biznesa skolām - tiek piedāvāta iespēja braukt uz apmācību tajās.
  Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.

  Studiju programmas satura specifika
  • apgūt bāzes zināšanas matemātikā, datoru tehnoloģijās, tiesībās, psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmējdarbības veiksmīgu norisi;
  • apgūt bāzes zināšanas ekonomikas zinātnēs, iegūt organizācijas iemaņas, firmas darbības stratēģiskās un operatīvās plānošanas iemaņas;
  • prot sociālās un ekonomiskās vides izaicinājumus, tajā skaitā globālajā kontekstā, spēj novērtēt tos un pieņemt atbilstošus vadības lēmumus un izprot stratēģiskajā vadīšanā eksistējošo problemātiku privātā sektorā kompānijās un valsts, pašvaldības, nevalstiskās organizācijās ;
  • apgūt firmas vadības, finansiāli-saimnieciskās darbības analīzes, tirgus mārketinga pētījumu, preču (pakalpojumu) virzīšanas tehnoloģijas un iemaņas;
  • iegūt plašākas zināšanas un prasmes, iemaņas struktūrvienības (firmas) vadībā, personāla vadībā, apgūt vadības lēmumu pieņemšanas metodikas un realizācijas tehnoloģijas;
  • Prast uzņemieties atbildību un argumentēti pārliecināt savu lēmumu efektivitāti un pamatotību ;
  • prakšu laikā konkrētā firmā (struktūrā) apgūt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības vadītājam.


  Atpakaļ


  TIESĪBU ZINĀTNE

  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 43380
  Studiju programmas apjoms 120 KP (3,5 gadi - 7 semestri)
  Apmācības valodas Latviešu
  Studiju maksa 800.00 EUR semestrī,gadā 1440 EUR, mēnesī 175EUR
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai jebkura līmeņa augstākā izglītība
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
  Studiju programmas direktors Irina Gafta
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju
  Sociālo zinātņu bakalaura grāda izglītības studiju programma "Tiesību zinātne" ir licenzēta un akreditēta līdz 2024. gada 28.aprīlim (Licences nr.2022/18) Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  Ziņas par kvalifikāciju
  Pēc studiju programmas apguves absolventi var strādāt Latvijas Republikas valsts un nevalstiskās struktūrās, komercstruktūrās, starptautiskās organizācijās, bankās un apdrošināšanas kompānijās, veidot pastāvīgu juridisko praksi Latvijā un citās valstīs.
  Var turpināt studijas akadēmiskā maģistra programmā "Akadēmiskā maģistra studiju programma" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.

  Studiju programmas satura specifika
  Sagatavo augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām struktūrām, kā arī komercuzņēmumiem.
  Programmas galvenās prasības:
  • apgūt bāzes zināšanas politoloģijā, socioloģijā, vispārējā un juridiskajā psiholoģijā, kas nodrošina speciālo juridisko disciplīnu izpratni;
  • apgūt teorētiskos kursus tiesību teorijā un vēsturē un svarīgākajās nozarēs (civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, civilprocess, kriminālprocess u.c.);
  • iegūt zināšanas starptautisko tiesību vadošajās nozarēs un Eiropas Savienības dalībvalstu likumdošanā, to skaitā saistībā ar uzņēmējdarbību;
  • apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības struktūru tiesiskai nodrošināšanai un komercdarbības organizāciju juridiskai apkalpošanai;
  • veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētajā tiesību jomā, iegūtos rezultātus parādīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām;
  • prakšu laikā apgūt juriskonsultam nepieciešamās praktiskās iemaņas lietvedībā, darbā ar procesuāliem dokumentiem valsts tiesību struktūrās vai privāto uzņēmējdarbības organizāciju juridiskajos dienestos.

  Atpakaļ


  SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA
  (Daugavpils filiāle ar apmācības vietu Jēkabpilī)
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 42762
  Studiju programmas apjoms 160 KP (4.5 gadi - 9 semestri)
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 800.00 EUR, gadā 1440 EUR, mēnesī 175 EUR.
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai jebkura līmeņa augstākā izglītība
  Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Sociālais darbinieks
  Studiju programmas vadītāja Helēna Ozoliņa
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju

  VIRZIENAM “SOCIĀLA LABKLĀJĪBA” ir uzsākts akreditācijas process, līgums Nr.8.6-2023/11-034.
  Virziena studijas tiek turpinātas uz licences Nr.04030 pamata, kas dot tiesības īstenot studiju programmas.
  Ziņas par kvalifikāciju
  Studiju programma sagatavo vispusīgi kvalificētus sociālos darbiniekus, attīsta studentiem praktiskās sociālā darbinieka darba iemaņas. Sociālie darbinieki ir tie, kas aktīvi līdzdarbojas sociālās politikas pilnveidošanā, lemj par sociālo institūciju izveidi, piedalās šo institūciju administrēšanā, kā arī ieņem dažādu sabiedrības grupu aizstāvju lomu. Sociālais darbinieks var strādāt valsts pārvaldes iestādēs, medicīnas iestādēs, ministrijās, pašvaldībās, privātfirmās, skolās, sociālās palīdzības dienestos, krīžu centros, nevalstiskajās iestādēs u.c.
  Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Sociālais darbs" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.

  Studiju programmas satura specifika
  • apgūt pamatzināšanas programmas vispārizglītojošos priekšmetos: loģika, ievads tiesību zinātnē, vispārīgā psiholoģija, sociālā pedagoģija, socioloģija, politoloģija, ekonomikas teorija, filozofija, informātika, lietvedība u.c.;
  • apgūt sociālā darba teorētiskās pamatzināšanas tās galvenajos virzienos: sociālo problēmu ģenēze un analīze, sociālā darba ētika, sociālā darba teorijas, cilvēktiesības Latvijā un pasaulē, sociālā darba metodes un problēmas, sociālā drošība Latvijā, starpprofesionāļu komandas veidošana, sociālā darba process, supervīzija sociālajā darbā u.c.;
  • apgūt pamatzināšanas cilvēka uzvedības bioloģisko pamatu izpratnē: attīstības psiholoģija, veselības pamati un pirmā palīdzība u.c.;
  • padziļināti apgūt psiholoģijas disciplīnas: saskarsmes psiholoģija, retardēto bērnu psiholoģija, konfliktu psiholoģija, vispārīgā psiholoģija, seksualitātes psiholoģija u.c.;
  • apgūt praktiskā sociālā darbinieka profesionālās iemaņas un prasmes: konsultēšana, sociālo problēmu izpēte, sociālā darba intervence, darbs ar klientu grupā un individuāli. Minētās iemaņas students apgūst piedaloties praksēs;
  • apgūt zinātnisko pētījumu veikšanas prasmes, pētījumu datu datorapstrādi, statistiskās metodes sociālajā darbā, datu kvantitatīvās un kvalitatīvās apstrādes iemaņas, veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus kursa darbu un diplomdarbu ietvaros.
  Atpakaļ


  PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS:


  UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA
  (Daugavpils filiāle ar apmācības vietu Jēkabpilī)
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 46345
  Studiju programmas apjoms 60 KP (1.5 gadi - 3 semestri) vai 80 KP (2 gadi - 4 semestri) - atbilstoši uzņemšanas noteikumiem
  Apmācības valodas Latviešu un krievu
  Studiju maksa 950 EUR semestrī,GADĀ 1700EUR, MĒNESĪ 200EUR
  BSA (BKI) absolventiem - 760.00 EUR semestrī, GADĀ-1360, MĒNESĪ 160EUR
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai cita augstākā izglītība, saskaņā ar imatrikulācijas noteikumiem.
  Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā (MBA)
  Studiju programmas direktors Ksenija Doroņina
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci un akreditāciju
  Profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" ir licencēta un akreditēta līdz 2023. gada 09.decembrim (Akr.lapa Nr.2021/77). Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

  Iegūstamais grāds
  Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt uzņēmējdarbības jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt sociālās zinības (ekonomiku, vadībzinības) skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību BSA doktorantūrā Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika vai arī kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē, kā arī strādāt uzņēmējdarbībā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds.

  Studiju programmas satura specifika
  Galvenais studiju programmas mērķis ir nodrošināt topošo un esošo augstākā līmeņa vadītāju profesionālo un karjeras izaugsmi, lai viņi būtu spējīgi sekmīgi konkurēt un efektīvi strādāt Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū. Studijas maģistrantūrā motivē tālākai pašizglītībai un mūžizglītībai, informācijas sistematizēšanai un efektīvākam darbam.
  Atpakaļ  MG SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA
  (Daugavpils filiāle ar apmācības vietu Jēkabpilī)
  Studiju programmas raksturojums
  Studiju programmas kods 47762
  Studiju programmas apjoms 60 KP (1.5 gadi - 3 semestri) vai 80 KP (2 gadi - 4 semestri) - atbilstoši uzņemšanas noteikumiem
  Apmācības valodas Latviešu
  Studiju maksa 950 EUR semestrī,GADĀ 1700EUR, MĒNESĪ 200EUR,
  BSA (BKI), BPMA (PA) absolventiem -760.00 EUR semestrī, GADĀ-1360, MĒNESĪ 160EUR
  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai cita augstākā izglītība, saskaņā ar imatrikulācijas noteikumiem
  Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs sociālajā darbā (Mg.sw.)
  Studiju programmas direktors Agrita Lūjāne
  SĪKĀK
  Studiju līguma paraugs

  Dati par licenci

  VIRZIENAM “SOCIĀLA LABKLĀJĪBA” ir uzsākts akreditācijas process, līgums Nr.8.6-2023/11-034.
  Virziena studijas tiek turpinātas uz licences Nr.04030 pamata, kas dot tiesības īstenot studiju programmas.
  Programmas misija
  Sagatavot studentus sociālājam darbam kopienā, attīstot vadītāja un līdera prasmes, uzņemties atbildību risināt esošās problēmas un attīstīt preventīvo darbu, sadarbojoties ar citiem partneriem un iesaistīt kopienas dalībniekus sociālās vides pilnveidē un attītībā.

  Studiju programmas satura specifika, apgūstot attiecīgās kompetences
  • Kopienas un institūcijas novērtējums un attīstība
   Spēja identificēt un novērtēt institūcijas un kopienas vajadzības un iespējas, indivīda, ģimenes un kopienas kotekstā. Spēja izstrādāt, uzraudzīt, stiprināt un attīstīt sadarbības iespējas, kas vērstas uz kopienas sekmīgu darbību, kas atbalsta ikviena kopienas sadarbības partnera sociālo labklājību un līdzdalību, organizējot preventīvus pasākumus.
  • Kopienas un iesaistīto partneru komunikācija
   Spēja pielietot virkni saziņas veidu rakstiski, mutiski, un elektroniskās, kas veido un mijiedarbību attiecībās starp indivīdu, ģimeni, grupām, organizācijām un kopienām.
  • Līderība un menedžments
   Spēja iesaistīties, organizēt un vadīt kopienas aktivitātes, sintezēt zināšanas un prasmes projektu, partnerības un organizācijas vadībā.
  • Finanšu resursi
   Spēja veidot resursu attīstības stratēģiju un noteikt dažādus finansējuma avotus un rast risinājumus jaunu avotu piesaistei.
  • Pētniecība, novērtēšana, tehnoloģijas
   Spēja pielietot pētniecības metodes un tehnoloģiskos procesus, novērtējot darbu, organizāciju un kopienu.
  Atpakaļ


  STUDIJU UZSĀKŠANA

  • Dokumenti, kas nepieciešami, lai uzsāktu studijas BSA (latviski, krieviski).

  • Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība BSA 2022./2023. studiju gadā (latviski).

  • Iestāšanās maksa - 25.00 EUR. Tajā tiek iekļautas iesniegto dokumentu noformēšanas izmaksas.


  Atpakaļ  REKVIZĪTI
  SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"
  Reg Nr. 40003101808
  A/S “Swedbank”
  LV68HABA0551003662871
  Lomonosova iela 4, LV - 1003