MĀCĪBU PLĀNA IZPILDE
Maģistra programma 
SOCIĀLAIS DARBS
2017.gada rudens uzņemšana
         
Priekšmeta nosaukums Pasniedzējs Pārbaudījuma veids Pārbaudījuma kārtošanas datums Piezīmes
1.kurss 1.semestris
Cilvēktiesības un bērnu tiesības Viesas.prof., Dr.hist. Helēna Šimkuva eksāmens 03.02.2018. Ir atzīmes
Gadījuma vadīšana sociālajā darbā Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane ieskaite 27.10.2017. Ir atzīmes
Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane ieskaite 27.10.2018. Ir atzīmes
Sociālā labklājība un likumdošana Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane ieskaite 09.12.2017. Ir atzīmes
Pētījuma metodoloģija, datu analīze un interpretācija: publikācijas rakstīšana Prof., Dr.paed. Inta Čamane eksāmens 14.10.2017. Ir atzīmes
Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule ieskaite 10.02.2018. Ir atzīmes
Stresa menedžments Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa ieskaite 05.01.2018. Ir atzīmes
Prakse: sociālais darbs kopienā Komisija aizstāvēšana 23.02.2018. Ir atzīmes
         
1.kurss 2.semestris
Starptautiskais sociālais darbs Doc., Mg.sc.pol. Andra Mite eksāmens 29.06.2018.  
Sociālā labklājība un sociālā politika As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule eksāmens 07.04.2018. Ir atzīmes
Augstskolu pedagoģija un metodika Prof., Dr.paed. Inta Čamane ieskaite 12.05.2018. Ir atzīmes
Līderība, vadības kompetences un darbs komandā Prof., Dr.paed. Inta Čamane ieskaite 09.06.2018. Ir atzīmes
Supervīzija sociālajā darbā Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa ieskaite 03.03.2018. Ir atzīmes
         
2.kurss 3.semestris
Pētniecības ētika un pētījuma dizains makro praksē Prof., Dr.paed. Inta Čamane eksāmens 20.10.2018.  
Sociālo programmu un projektu vadība Prof., Dr.paed. Inta Čamane ieskaite 21.12.2018. piektdiena - uz BSA e-pastu
Kopienas sociālā darba teorijas un metodes Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane eksāmens 01.12.2018. Ir atzīmes
Prakse: gadījuma vadīšana Komisija aizstāvēšana 19.01.2019. Ir atzīmes
         
2.kurss 4.semestris
Sociālā darba teorijas un metodes Lekt., MBA Nonna Jakubovska ieskaite februārī  
Maģistra darba priekšaizstāvēšana Komisija aizstāvēšana 12.04.2019.  
Maģistra darba nodošana - - maijā  
Maģistra darba  aizstāvēšana Komisija aizstāvēšana jūnijā