Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola

Vienotais reģ.Nr.40003261174, Lomonosova ielā 4, Rīgā, LV –1003

 

APSTIPRINĀTS

2009.gada 16.decembra

Senātā sēdē

Protokols Nr. 09/05

 

 

STUDIJU NOLIKUMS

 

1.Vispārīgie noteikumi

 

1.1.      Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolā (turpmāk tekstā – Augstskola) īstenotā augstākā izglītība pamatojas uz LR Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Augstskolas Satversmi un citiem augstāko izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

1.2.       Studiju nolikums ir pamatdokuments, kas reglamentē studiju kārtību Augstskolas īstenotajās 1. un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās un maģistrantūras programmās.

1.3.       Studiju pamatveidi Augstskolā ir lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri, patstāvīgās studijas, konsultācijas, studiju darbi, mācību prakse un pētnieciskais darbs.

1.4.       Studiju programmas apguves kontroles formas noteiktas Pārbaudījumu nolikumā, Nolikumā par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu, Prakses nolikumā un Valsts pārbaudījuma nolikumā.

 

2.Imatrikulācija

 

 2.1.Abiturientu uzņemšana Augstskolā tiek veikta saskaņā ar Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Senāta apstiprināto nolikumu –  “Baltijas psiholoģijas un menedžmenta  augstskolas uzņemšanas noteikumi”Uzņemšanu organizē Uzņemšanas komisija, kuru ar rektora, Augstskolas Valdes locekļu vai filiāļu vadītāju rīkojumu kārtējam studiju gadam izveido un apstiprina.

2.2.  Studentu uzņemšanas sākuma termiņus pilna laika studiju programmās pirmajā studiju gadā pēc vidusskolas beigšanas nosaka LR Ministru kabinets. Ņemot vērā LR Ministru kabineta noteikumus, Augstskolas rektors izdod rīkojumu par abiturientu uzņemšanas konkrētiem sākuma un beigu termiņiem pilna un nepilna laika studiju programmās pirmajam studiju semestrim.

2.3. Dokumentu noformēšana un iepriekš apmaksājumi tiek veiktas saskaņā ar Augstskolas Senāta Papildpakalpojumu apstiprinātiem tarifiem attiecīgam gadam.

2.4. Reflektantam ar Augstskolu jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu, lai uzsāktu studijas. Studiju līgums tiek noslēgts vienai Augstskolas realizējamai studiju programmai ar nosacījumu, kad pilnībā tiek apmaksāts pirmais (sākuma) studiju semestris augstskolā, saskaņā ar Augstskolas Senātā apstiprinatiem tarifiem atbilstošam gadam

2.5. Abiturientam, kurš sekmīgi izpildījis noteikto uzņemšanas procedūru, jāsamaksā studiju maksa par I semestri saskaņā ar noteiktajiem Augstskolas Senātā  studiju maksas tarifiem par atbilstošu gadu, uzrādot čeku par apmaksu, ir jānoslēdz līgumu par studijām Augstskolā.

2.6. Pēc studiju līguma noslēgšanas attiecīgajā studiju programmā studentam uzņemšanas komisija izsniedz pirmskursniekam informāciju, kurā ir norādīts laiks un vieta, kad tiek organizēta tikšanās ar Augstskolas administrāciju.

2.7. Studentu noformētās personlietas uzņemšanas komisija nodod Augstskolas Studiju daļai ne vēlāk kā mēnesi pēc studiju līguma noformēšanas dienas.

2.8. Pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas informāciju  par  līguma par izglītības iegūšanu noslēgšanas, rektors izdod rīkojumu par reflektantu imatrikulāciju.

2.9. Imatrikulācija ir personas ierakstīšana Augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā). Imatrikulēti tiek reflektanti, kuri izgājuši Augstskolas noteikto uzņemšanas procedūru.

2.10.Imatrikulētajiem pilna laika studējošiem Augstskola izsniedz Starptautisko studenta karti (ISIC), bet nepilna laika studējošiem - Augstskolas studenta apliecību.

2.11.No imatrikulācijas brīža personai  ir visas Augstskolā studējošā tiesības, ko paredz šis nolikums, Izglītības likums, Augstskolu likums, Augstskolas Satversme un citi normatīvie akti.

2.12.Līguma darbība var tikt apturēta, ja students nav pilnībā samaksājis par studijām kārtējā semestrī, kā arī gadījumā, kad students nav izpildījis iepriekšējo semestru studiju plānu.

2.13.Laužot studiju līgumu pēc studenta iniciatīvas pirms semestra sākuma, par kuru jau veikta apmaksa, viņam tiek atmaksāti 75% no iemaksātās summas, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc studenta iesnieguma saņemšanas. Ja nodarbības jau ir sākušās, samaksātā summa par šo semestri atpakaļ atdota netiek.

     2.14. Vēlākos studiju posmos var tikt imatrikulēti studenti, kuri sekmīgi beiguši vismaz pirmo studiju gadu licencētā augstākās izglītības studiju programmā. Par studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos pēc studiju programmas direktoru ierosinājuma lemj rektors. Stājoties Augstskolā vēlakos studiju posmos, studiju maksas tarifs atbilst 1.kursa 1.semestra studiju maksai, saskaņā ar Senātā apstiprināto attiecīgam gadam. Izņēmums: Augstskolas 1.līmeņa augstākās progesionālās izglītības studiju programmas “Sociālās palīdzības organizators” absolventi, kuri vēlās turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju programmas “Socialāis darbs” 5.semestrī.

2.15.Studējot pēc attiecīgās studiju programmas direktora sastādītā individuālā plāna, par to studiju līguma ailē „Citi noteikumi” tiek veikta atzīme. Individuālās apmācības (attiecīgajā studiju programmā) apmaksas noteikumi un kārtība tiek noteikta studiju līgumā, noteikumi un kārtība var tikt arī grozīta, pamatojoties uz studentu iesniegumu, kuru parakstījis Augstskolas rektors vai Augstskolas Valdes locekļi. Augstskolas filiālēs iesniegumu paraksta filiāles vadītājs pēc saskaņošanas ar Augstskolas vadību.

2.16.Apmaksas termiņi un noteikumi:

2.16.1. reflektantiem apmaksa par studijām jāveic līdz studiju līguma noslēgšanai;

2.16.2.studentiem – līdz 10.septembrim (rudens semestrī) un līdz 15.februārim (pavasara semestrī). Ziemas uzņemšanas studenti maksu par studijām veic saskaņā ar Augstskolas Senāta apstiprinātiem ziemas uzņemšanas tarifiem. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā reģionālās īpatnības, samaksa termiņus var noteikt individuāli katrai Augstskolas filiālei Senāts, saskaņojot ar Augstskolas Valdi;

2.16.3. par samaksas dienu tiek uzskatīta naudas līdzekļu ieskaitīšana Augstskolas kontā;

2.16.4. ja samaksa par kārtējo studiju semestri tiek veikta pēc līguma noteiktā termiņa, tiek aprēķināta soda nauda 0,1% apmērā par katru kalendāro dienu no nesamaksātās studiju maksas konkrētajā semestrī. Summārā soda naudas apmērs nepārsniedz 20%. Plānojamais studiju kredīts netiek iekļauts parāda summā, aprēķinot soda naudu. Ja Augstskola saņem atteikumu par kredīta piešķiršanu, tad šajā gadījumā studentam tiek dotas divas nedēļas, lai dzēstu radušos finansiālo parādu bez soda sankcijām (neaprēķinot soda naudu);

2.16.5. maksājumi, kuri tiek saņemti Augstskolas kontā par konkrēto studenta studijām, sākumā tiek ieskaitīti parāda dzēšanai par iepriekšējiem semestriem, un tikai pēc tam tiek dzēsts aprēķinātais parāds.

2.17. Augstskolas grāmatvedība ne retāk kā 2 reizes semestrī informē studentus par viņu finansiālo saistību neizpildi saskaņā ar līgumu:

2.17.1.pirmo reizi ne vēlāk kā 20 dienas pēc 2.16.2.p. noteiktā apmaksas termiņa. Studentu saraksti, par kuriem grāmatvedībā nav informācijas par kārtējā semestra apmaksu, tiek ieveitoti Augstskolas mājas lapā  , kā arī tiek iesniegti akadēmisko grupu vecākajiem, studiju daļai un studiju programmu direktoriem.

2.17.2.otro reizi – līdz 20.decembrim rudens semestrī un līdz 30.maijam pavasara semestrī. Papildus darbībām, kas norādītas 2.28.1. p. katram parādniekam tiek nosūtīts raksveida paziņojums. Studentam oficiāli tiek paziņots, ka viņam nav atļauts kārtot ieskaites/eksāmenus, saņemt izziņas no Ausgstkolas, izņemot akadēmiskās izziņās par apmaksātiem semestriem, līdz viņa finanšu parāds tiks dzēsts, ja līdz semestra beigām šīs parads saglabājas, students tiks atskaitīts no augstskolas.

2.18.  Studiju maksas tarifi tiek noteikti katru gadu kārtējai studentu uzņemšanai pirmajā kursā (gadījumā, ja studentiem tiek izsludināta papilduzņemšana, studiju maksas tarifi 1.semestra studentiem, tiek noteikti atsevišķi). Augstskolas patur sev tiesības mainīt studiju maksas apmēru tikai oficiālās inflācijas līmeņa ietvaros, visos citos gadījumos maksas apmērs paliek nemainīgs visu studiju laiku, ja studijās nav bijis pārtraukums (nav izmantots akadēmiskais atvaļinājums).

2.19. Papildus pakalpojumu, ko Augstskola sniedz studentiem vai klausītājiem, tarifus un apmaksas kārtību nosaka Augstskolas Senāts pēc saskaņošanas ar Augstskolas Valdi.

2.20.   Studiju maksas tarifi tiek pazemināti:

2.20.1.Augstskolas konkursu uzvarētājiem pirmajā studiju semestrī. Šī atvieglojuma piešķiršanas noteikumus nākamajiem semestriem nosaka „Nolikums par PA konkursu” attiecīgajam gadam, ja Augstskolas Valde pieņēmusi lēmumu par konkursa rīkošanu attiecīgajā akadēmiskajā gadā.

 2.20.2.Augstskolas absolventiem, kuri saņēmuši diplomu ar izcilību, stājoties Augstskolas maģistratūrā – 50 % izmērā. Šī atlaide saglabājas arī, apmaksājot nākamos semestrus, ar noteikumu, ka maģistrants kārtos visus eksāmenus un ieskaites sarakstā noteiktajā sarakstā noteiktajos termiņos un saņemta atzīme ne zemāk par 8 (astoņi) ballēm, kā arī nav akadēmisko parādu un studiju maksas parādu par iepriekšējiem semestriem.

2.20.3. BPMA absolventiem, studējot Augstskolas maģistrantūrā – 10 %. Šis atvieglojums netiek piemērots maģistrantiem, kuri saņem atlaidi ar šī Nolikuma 2.32.2.p.

 2.20.4.teicamniekiem – par 40%. Atlaide tiek piešķirta kārtējam studiju semestrim ar noteikumu, ka students nokārtojis visus eksāmenus, diferencētās ieskaites, praksi un kursa darbus sarakstos noteiktajos termiņos (izņēmums: dokumentāli pamatots apliecinājums par neiespējamību nokārtot tos noteiktajos termiņos), tie visi nokārtoti ar pirmo reizi un saņemtā atzīme nav zemāka par 8 (astoņām) ballēm, kā arī studentam nav akadēmisko un finansiālu parādu par iepriekšējiem semestriem. Akadēmisko parādu skaitā ietilpst arī tie, kuri radušies studiju plānu atšķirības dēļ, pārnākot no citām augstskolām vai no citām studiju programmām. Šis atvieglojums netiek maģistriem un studentiem, kuri studē pēc individuālā plāna vai grafika.

2.20.5. Augstskolas docētājiem un darbiniekiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem ar Augstskolas Valdes locekļa lēmumu, pamatojoties uz personīgo iesniegumu, ņemot vērā darba stāžu Augstskolā.

    2.20.6.Studentiem, kuru tuvi radinieki (vīrs vai sieva, bērni, mazbērni, vecāki, īstie brāļi vai māsas) vienlaicīgi studē Augstskolā. Vienas ģimenes otrajam loceklim, kurš ir iestājies Augstskolā tiek piešķirta 10% atlaide, trešajam un nākamajam – 25%. Ja studenti saņem papildus finanšu atvieglojumus, atlaide programmā „BPMA ĢIMENE” saglabājas, bet netiek dzēsta ar lielāku. Ja viens no tuviem radiem pabeidz Augstskolu vai pārtrauc studijas Augstskolā citu iemeslu dēļ, atlaide pārējiem radiniekiem tiek pārrēķināta, vadoties no Augstskolā palikušo tuvu radinieku skaita, kuri vienlaicīgi studē Augstskolā. Atlaide tiek piešķirta pamatojoties uz studentu iesniegumu, kuram pievienots tuvo radniecību apliecinošo dokumentu kopijas; iesniegumu paraksta Augstskolas rektore vai Augstskolas Valdes locekļi.

2.20.7. Invalīdiem (I grupas invalīdiem  -  50%, II grupas –25%, III grupas – 10%) uz viņu rakstveida iesnieguma pamata uz vienu studiju semestri, pievienojot uz iesnieguma brīdi derīgu invaliditātes apliecības kopiju. Lēmumu par atlaides piešķiršanu pieņem Augstskolas Valdes locekļi un /vai filiāļu vadītāji.

2.20.8. Bāreņiem – no 10 līdz 25%, pamatojoties uz viņu personīgo iesniegumu un tam pievienotam attiecīgam dokumentam no Labklājības Ministrijas.

2.20.9 Atlaides piešķiršanas kārtība Augstskolas Studentu pārvaldes (SP) pārstāvjiem: iesniegums no pretendenta, kas adresēts augstskolas Valdes locekļiem vai filiāles direktoram ar SP priekšsēdētāja, mācību daļas vadītājas, studiju programmas direktora vīzām. Filiālēs uz studentu iesniegumiem jābūt divām vīzām: attiecīgās filiāles vadītāja un studiju daļas vadītāja vīzai. Iespējamās atlaides: SP loceklim līdz 15% atlaide studijām par semestri, SP priekšsēdētāja vietniekam- līdz 30%, SP priekšsēdētājam- līdz 50%.

Ja students saņem papildus finanšu atvieglojumus, atlaide akadēmisko grupu vecākajiem saglabājas, bet netiek dzēsta ar lielāku.

2.20.10.Citos gadījumos, ko nosaka Augstskolas Senāts pēc saskaņojuma ar Augstskolas Valdi.

2.21.  Iesniegumus par studiju apmaksas atlaidēm rudens semestrī jāiesniedz izskatīšanai līdz 1.oktobrim un pavasara semestrī līdz 5.martam.

2.22.   Studentu sarakstus, kuriem ir tiesības pēc studiju rezultātiem saņemt atlaidi par kārtējo semestra apmaksu, Augstskolas  Studiju daļa  un filiales  iesniedz  grāmatvedībai līdz 10.februārim (pēc rudens semestra beigām) un līdz 25.jūlijam (pēc pavasara semestra beigām). Šie saraksti tiek apstiprināti ar Augstskolas rektora vai filiāles vadītāja rīkojumu.

2.23. Studiju maksas atvieglojumi, kurus atsevišķi studenti saņem vienlaicīgi dažādu iemeslu dēļ, netiek summēti, ja vien tas nav speciāli noteikts šī atvieglojuma saņemšanas noteikumos. Nosakot maksas apmēru, šajā gadījumā tiek ņemta vērā tikai viena (maksimālā) atlaide. Īpašos gadījumos, pamatojoties uz individuālu iesniegumu, lēmumu par finanšu atvieglojuma piešķiršanu uz vienu semestri var Augstskolas rektors vai Valdes locekļi.

 

3.Studiju saturs

 

3.1. Studiju saturu nosaka Studiju programma. Studiju programma ir veidota atbilstīgi izglītības un profesijas standartam. Par studiju programmas saturu un tās īstenošanu ir atbildīgs programmas direktors. Studiju programma nosaka apgūstamos studiju kursus, to apjomu kredītpunktos, sadalījumu pa studiju gadiem, pārbaudījumus, kā arī prakses apjomu, studiju darbu skaitu un studiju gala pārbaudījumus.

3.2. Students pirmajā studiju gadā uzsāk studijas pēc studiju programmas, kas turpmākajos studiju gados var mainīties tikai normatīvajos dokumentos noteiktajā apjomā.

3.3.   Studiju kursu saturu nosaka Studiju kursu programmas.

3.4. Studiju saturu reglamentē arī prakses programmas, studiju darbu uzdevumi u.c. studiju dokumenti.

 

4. Studiju procesa organizācija

 

4.1. Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos. Kredītpunkts ir studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēļai), kurā līdz 50% stundu paredzēts kontaktstundām. Kontaktstunda ir akadēmiskā personāla un studējošā tieša saskarsme, kas tiek īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda (45 min.).

4.2. Tie studenti, kuriem studiju programmās paredzētais studiju apjoms studiju gada laikā ir 40 kredītpunkti, ir pilna laika studējošie. Nepilna laika studijās vienā studiju gadā iegūstamo kredītpunktu apjoms ir mazāks par 40 kredītpunktiem.

4.3. Gan pilna, gan nepilna laika studējošie atkarībā no kontaktstundām ieplānotā laika var studēt dažādās studiju formās: dienā, vakarā u.c.

4.4. Katrā studiju formā, tiek veidotas akadēmiskās grupas. Par akadēmiskās grupas maiņu lemj rektors pēc studenta rakstiska pieprasījuma, ko students iesniedz Studiju daļā, izskatīšanas.

4.5. Gadījumā, ja tiek veidota studentu grupa mazāka par 9 cilvēkiem, kopējais kontaktstundu skaits semestrī tiek nozīmēts no aprēķina: 12 kontaktstundas - dienas nodaļas studentiem, 8 - kontaktstundas vakara un nepilna laika studentiem katrā studiju disciplīnā

4.6. Gadījumā, ja tiek veidota studentu grupa mazāka par 4 cilvēkiem, ar mērķi paāugstināt tās rentabilitāti, apmācība notiek individuālo konsultāciju veidā katrā studiju disciplīnā. Kopējais konsultāciju apjoms ir ne māzāk  kā trīs, bet ne vairāk kā 6 akadēmiskas stundas katrā studiju disciplīnā.

4.7. Studiju gada ilgumu, tā sākumu un beigas, sadalījumu semestros, kā arī   eksāmenu sesiju skaitu un norises laiku nosaka Studiju kalendārais grafiks.

4.8. Studiju gada saturisko plānojumu atbilstīgi studiju programmai nosaka    Studiju gada plāns.

4 9. Studiju semestrī plānoto nodarbībunorises laiku un vietunosaka Nodarbību saraksts. Plānoto pirmseskāmena konsultāciju, eksāmenu un ieskaišu norises laiku un vietu nosaka Eksāmenu, ieskaišu  un konsultāciju grafiks.

4.10. Gadījumā, ja no studējoša puses netiek ievērots  eksāmenu vai ieskaišu kārtošanas grafiks (tai skaitā pēc TV-tilta lekcijām), eksāmena un ieskaites kārtošana notiek par maksu, saskaņā ar Senatā apstiprinātiem papildpakalpojumu apmaksas tarifiem (izņemot gadījumus, kad students nekārto savlaicīgi gala pārbaudījumu attaisnojošo iemeslu dēļ un iesniedz par to attiecīgus dokumentus).

4.11.Studiju laikā studentam ir iespējamas bez papildus samaksas saņemt konsultācijas par attiecīgā studiju kursa apguves jautājumiem ārpus nodarbību sarakstā noteiktajiem nodarbību laikiem Konsultāciju laikus katram docētājam nosaka konsultāciju laiku saraksts, kas tiek publiskots ziņojumu stendā un Augstskolas mājas lapā www.psy.lv.. Studentam ir iespējams saņemt arī maksas konsultācijas. Maksas konsultācijas laiku students saskaņo ar docētāju.

5.Pārbaudījumi un vērtēšana

5.1.  Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi (kontroldarbi, referāti u.c.). Studiju kursa noslēgumā students kārto studiju kursa noslēguma pārbaudījumu (eksāmenu vai ieskaiti).

5.2.   Pirms eksāmena un ieskaites papildus studiju kursā paredzētajām kontaktstundām tiek plānota pirmseksāmena un pirmsieskaites konsultācija.

5.3.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījumam atļauts kārtot tikai tiem studentiem, kuri izpildījuši visas studiju kursa programmā noteiktās prasības (nokārtojuši visus kārtējos pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par izglītības iegūšanu noteiktās saistības, kā arī ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju gada prakses atskaiti un studiju darbu.

5.4.   Pārbaudījumu vērtēšanai izmanto 10 ballu sistēmu. Pārbaudījumu vērtēšanas kritēriji 10 ballu sistēmā ir šādi:

10 – izcili – studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pārsniedz studiju programmas prasības;

9 – teicami – studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pilnībā atbilst studiju programmas prasībām;

8 – ļoti labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaņas atbilst studiju programmas prasībām, tomēr trūkst dziļākas izpratnes;

7 – labi – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, bet nepietiek iemaņas un zināšanas patstāvīgi izmantot;

6 – gandrīz labi – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, tomēr konstatējamas nelielas nepilnības teorijas pārzināšanā, mākā to izklāstīt vai saistīt ar praksi;

5 – viduvēji – studenta zināšanas un prasmes pārsvarā atbilst studiju programmas prasībām, taču vienlaikus konstatējamas nepilnības teorijas pārzināšanā, izpratnē, izklāstā un mākā to saistīt ar praksi;

4 – gandrīz viduvēji – studenta zināšanas un prasmes atbilst minimālajam studiju programmas prasību līmenim, tomēr konstatējama nepietiekama teorijas pārzināšana, kā arī prasmju trūkums tipveida praktisku uzdevumu patstāvīgai un pareizai izpildei;

3 – vāji – students ir tikai daļēji apguvis studiju programmas jautājumus un viņa zināšanas un prasmes ir nepietiekamas;

2 – ļoti vāji – students tikai virspusēji pārzina studiju programmas jautājumus, trūkst zināšanu un izpratnes par tiem;

1 - ļoti, ļoti vāji – students nespēj veidot teorētiskas atbildes, izpildīt uzdevumus.

5.5.  Atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem par pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu vērtējums 4 balles (gandrīz viduvēji) tiek uzskatīts par zemāko sekmīgo vērtējumu.

5.6. Ja docētājs konstatē, ka studenta darbs ir plaģiāts, tad studentam darbs ir jāveic atkārtoti. Atkārtota plaģiāta gadījumā students var tikt eksmatrikulēts.

5.7. Ja students pārbaudījuma laikā izmanto neatļautus materiālus un/vai tehniskos līdzekļus, viņš tiek atstādināts no pārbaudījuma un var tikt eksmatrikulēts. Pēc atstādināšanas atkārtotu pārbaudījumu students drīkst kārtot ne agrāk, kā nākošajā dienā.

5.8. Ja students pārbaudījumus, kurus pieņem komisija, nokārto ar vērtējumu ne zemāku par 9 (deviņi) un 8 (astoņi) visos pārējos studiju programmā ieplānotajos pārbaudījumos iegūto vērtējumu absolvējot programmu tiek izsniegts diploms ar izcilību.

5.9.  Kvalifikāciju piešķir, ja students Valsts pārbaudījumā vai kvalifikācijas pārbaudījumā ir saņēmis sekmīgu novērtējumu. Zemākais sekmīgais novērtējums Valsts pārbaudījumā vai kvalifikācijas pārbaudījumā ir 4 balles (gandrīz viduvēji).

   5.10. Ja studējošais nav apmierināts ar eksāmena, ieskaites, kursa darba     vai prakses novērtējumu

 5.10.1. viņš iesniedz rakstisku apelāciju programmas direktoram 5 darba dienu laikā no novērtējuma saņemšanas dienas vai, ja objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams savlaicīgi uzzināt novērtējumu, tad no dienas, kad uzzinājis par novērtējumu, bet ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc novērtējuma.

       5.10.2. Programmas direktors pēc apelācijas saņemšanas izvērtē tās pamatotību un sniedz argumentētu atbildi iesniedzējam, kurā pamato apelācijas atteikumu vai arī informē par tālāko rīcību.

       5.10.3. Ja apelācija atzīta par pamatotu, programmas direktors izveido komisiju, kuras sastāvā ir trīs akadēmiskā personāla pārstāvji, atkārtotam eksāmena, ieskaites vai prakses novērtējumam. Komisijas sastāvu apstiprina rektors.

5.10.4. Komisija novērtē studējošā zināšanu (iemaņu) līmeni saskaņā ar BPMA spēkā esošo novērtējumu sistēmu. Komisijas vērtējums ir galīgs, un to var pārsūdzēt LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.11.Ja studējošais nav apmierināts ar diplomdarba (kvalifikācijas darba) aizstāvēšanā iegūto vērtējumu,

5.11.1. viņš iesniedz rakstisku apelāciju BPMA rektoram piecu darba dienu laikā pēc novērtējuma saņemšanas.

5.11.2. Rektors ar rīkojumu izveido komisiju apelācijas izskatīšanai, nosakot termiņu. Komisijas sastāvā iekļauj ne mazāk kā trīs BPMA akadēmiskā personāla pārstāvjus.

5.11.3. Komisija izvērtē apelācijas pamatotību un pieņem argumentētu lēmumu vai nu atļaut apelācijas iesniedzējam aizstāvēt darbu atkārtoti, vai arī uzskatīt saņemto vērtējumu par pamatotu un dot iespēju aizstāvēt laboto darbu BPMA pieņemtajā vispārējā kārtībā. Savu lēmumu komisija iesniedz rektoram.

5.11.4. Ja komisija atļāvusi aizstāvēt darbu atkārtoti, tad iepriekšējā atzīme uzskatāma par anulētu. Rektors ar rīkojumu nosaka atkārtotas diplomdarba (kvalifikācijas darba) aizstāvēšanas komisiju, kuras sastāvs salīdzinājumā ar iepriekšējo komisiju ir mainīts.

5.11.5. Par atkārtotās darba aizstāvēšanas datumu aizstāvēšanās komisijas priekšsēdētājs vai programmas direktors rakstiski informē apelācijas iesniedzēju. Apelācijas iesniedzējs rakstiski apstiprina savlaicīgu  informācijas saņemšanu.

5.11.6. Atkārtotajā aizstāvēšanā saņemtais vērtējums ir galīgs, un to var pārsūdzēt LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

6.      Prakses un studiju darbi

6.1.  Studiju prakses apjomus, studiju darbu skaitu un to sadalījumu pa studiju     gadiem nosaka studiju programma.

6.2.  Studiju prakses organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Prakses nolikums.

6.3.  Studiju darbu organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu.

 

7.      Ieskaitīšana nākamajā studiju gadā

7.1. Students tiek ieskaitīts nākamajā studiju gadā, ja ir izpildīti sekojoši kritēriji:

       jābūt iegūtiem visiem iepriekšējo studiju gadu kredītpunktiem vai kārtējā studiju gadā jābūt iegūtiem vismaz 70% no plānotajiem kredītpunktiem;

7.1.1. jābūt izpildītām pārējām līguma par izglītības iegūšanu saistībām;

7.1.2. nav finansiālo parādu par iepriekšējo semestri.

7.2.Nākamajā studiju gadā students tiek ieskaitīts ar rektora rīkojumu vai attiecīgās Augstskolas filiāles vadītāja rīkojumu, rīkojuma projektu par studentu pārcelšanu uz nākamo studiju semestri sastāda  Augstskolas Studiju daļa.

7.3. Studentu studiju vietu (filiāles, plūsmas studiju veidu un formu) izmaiņas tiek veiktas ar rektora vai filiāles vadītāja rīkojumu noteiktajā kārtībā, termiņos, kas nepārsniedz pirmās divas studiju nedēļas no konkrētā studiju semestra sākuma. Izņēmuma gadījumos – pēc šī termiņa. Students iesniedz rakstveida iesniegumu par vēlēšanos mainīt studiju vietu Augstskolas Studiju daļā adresētu Augstskolas rektoram vai filiāles vadītājam. Augstskolas Studiju daļas darbinieki pārbauda studenta sekmību, savukārt augstskolas grāmatvedības darbinieki pārbauda studenta finansiālo saistību izpildi uz ieskaitīšanas brīdi. Augstskolas darbinieki ir atbildīgi par sniegto datu patiesumu.

7.4. Ja pēc studenta vēlēšanās tiek mainīta studiju norises vieta (filiāle) un/vai studiju plūsma, spēkā esošajos studiju līgumos (gan studenta personīgajā lietā, kura glabājas augstskolas mācību daļā, gan studenta līguma eksemplārā) ailē “Informācija par līguma grozījumiem”, pēc tam, kad rīkojumu par pārcelšanu ir parakstījis Augstskolas rektors, studiju  daļas darbinieki izdara atzīmi, kādi grozījumi katra konkrēta studenta studiju līgumā izdarīti, kā arī, uz kāda rīkojuma pamata (datums, numurs) tika izdarīti minētie grozījumi. Par ierakstu pareizību ailē “Informācija par līguma grozījumiem” atbild tie studiju  daļas darbinieki, kuri to aizpilda. Aizpildīto aili “Informācija par līguma grozījumiem” paraksta studiju daļas vadītājs, turklāt jāatšifrē paraksts un jāuzliek Augstskolas zīmogs; to paraksta arī students (paraksta atšifrējums obligāts) ar mācību daļu saskaņotajā laikā. Paralēli augstskolas mācību daļas darbinieki ieraksta grozījumus, ko paredz aile “Informācija par līguma grozījumiem”, konkrēta studenta studiju kartē un izdara nepieciešamās izmaiņas studiju daļas datu bāzē. Studiju daļas darbinieki, kuri izdara grozījumus, ko paredz aile “Informācija par līguma grozījumiem”, studenta studiju kartē un datu bāzē, atbild par ievadītās informācijas pareizību.

     7.5. Studentam pārejot uz citu studiju vietu (citu filiāli), viņa personas lieta kopā ar studiju karti un otro līguma eksemplāru tiek nodota jaunajai studiju vietai.

7.5. Gadījumos, kad students pāriet uz cita līmeņa studiju programmu, ar viņu Augstskolas uzņemšanas komisijā tiek noslēgts jauns studiju līgums, pamatojoties uz studenta iesniegumu un parieskaitīšanas veidlapu, ko sagatavojis attiecīgās studiju programmas direktors, ar nosacījumu, ka ir visi  nepieciešamie dokumenti.

7.6. Ja students maina studiju programmu pirmā kursa pirmajā semestrī pirmo divu studiju nedēļu laikā, viņš iesniedz rakstveida iesniegumu ar paskaidrojumiem Augstskolas rektoram vai  Valdes locekļiem, un, pēc lēmuma pieņemšanas, noslēdz/nenoslēdz jaunu līgumu Augstskolas uzņemšanas komisijā. Jaunā studiju līguma noslēgšanas termiņš – 7 dienas kopš lēmuma pieņemšanas.    

 7.7.Gadījumos, kad pēc studējošā vēlēšanās tiek mainīti studiju nosacījumi (filiāle, plūsma, studiju forma), tiek iekasēta maksa par  dokumentu pārnoformēšanu saskaņā ar Senāta apstiprinātajiem tarifiem, izņemot gadījumus, kad studējošais atjauno studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma, atkārtotās studijas un gadījumus, kad to ierosina Augstskolas administrācija

 7.8. Lai nākamajā semestrī pārietu uz jauniem studiju noteikumiem pēc izvēlētās studiju programmas, studentiem jāiesniedz noteikta parauga iesniegums attiecīgās studiju programmas direktoram. Programmas direktors reģistrē saņemto iesniegumu un nodod to Augstskolas studiju daļai. Studiju daļas darbinieki reģistrē iesniegumu, pārbauda akadēmisko parādu esamību/neesamību, sagatavo izrakstu no konkrēta studenta studiju kartes attiecīgās studiju programmas direktoram, pēc tam Studiju daļas vadītājs vīzē iesniegumu un nodod to Augstkolas grāmatvedībai. Grāmatvedības darbinieki pārbauda, vai studentam nav kārtējo finanšu parādu, galvenais grāmatvedis uz iesnieguma uzraksta savu rezolūciju, pēc tam iesniegums atgriežas pie attiecīgās studiju programmas direktora galīga lēmuma pieņemšanai. Pēc tam, kad programmas direktors ir pieņēmis lēmumu (nepiekrišana pārcelšanai jāargumentē rakstveidā), iesniegums ar viņa vīzu atgriežas atpakaļ mācību daļā un  mācību daļas darbinieks sagatavo līguma papildinājuma tekstu divos eksemplāros, kurus Augstskolas studiju daļas vadītājs nodod kopā ar iesniegumiem un rīkojuma projektu  rektoram parakstam. Students paraksta divus līguma papildinājuma eksemplārus ar mācību daļu saskaņotajā laikā. Viens pilnīgi noformēts līguma papildinājumu eksemplārs tiek atdots studentam, bet otrs eksemplārs tiek ievietots studenta personīgajā lietā uzskaitei un glabāšanai. Spēkā esošajos studiju līgumos (gan studenta personīgajā lietā, kura glabājas augstskolas mācību daļā, gan studenta līguma eksemplārā) ailē “Informācija par līguma grozījumiem”, pēc tam, kad rīkojumu parakstījis  rektors, studiju daļas darbinieki izdara atzīmi, norādot, uz kāda rīkojuma (datums, numurs) pamata tika izdarīti grozījumi un noformēts līguma papildinājums.

   7.9. Studenta pārcelšana uz citu studiju programmu (viena līmeņa programmās) notiek analoģiski procedūrai, ar kādu studenti tiek uzņemti Augstskolā vēlākos studiju posmos, kas aprakstīta “Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Uzņemšanas noteikumi ” attiecīgajam gadam. Studenta iesniegumu vīzē abu programmu direktori – programmas, no kuras un uz kuru students pāriet. Dodot savu piekrišanu, studiju programmas direktors vienlaicīgi sastāda pārskaitīšanas veidlapu konkrētam studentam saskaņā ar noteikto paraugu un uz iesnieguma norāda semestri, kurā var tikt uzņemts students. Students iesniedz Augstskolas uzņemšanas komisijai visus ar “Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskolas Uzņemšanas noteikumi” attiecīgā gadā noteiktos dokumentus. Galīgo lēmumu par pārcelšanu pieņem rektors vai viņa pilnvarota persona un paraksta rīkojumu par pārcelšanu.

 

8.Gala pārbaudījumi

8.1.Pamatstudiju un maģistra studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba, diplomdarba, maģistra darba vai kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana.

 8.2.Valsts pārbaudījumu reglamentē Valsts pārbaudījuma nolikums. Par Valsts pārbaudījuma organizēšanu ir atbildīgs attiecīgas studiju programmas direktors.

9.Eksmatrikulācija

9.1.Eksmatrikulācija ir studenta izslēgšana no Augstskolā studējošo saraksta (matrikulas).

9.2. Studentu eksmatrikulē, ja:

9.2.1. to vēlas students;

9.2.2.noskaidrojas, ka studenta uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, vai cita   rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;

9.2.3.students nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus studiju uzdevumus;

9.2.4. students nav nokārtojis finansiālās līgumattiecības;

9.2.5.students ir pārkāpis Augstskolas iekšējās kārtības noteikumus vai ir pārtrauktas līgumattiecības;

9.2.6.pēc teorētiskā kursa beigšanas pamatstudiju vai maģistra studiju programmu students nav kārtojis gala pārbaudījumus vai valsts eksāmenā, diplomdarba aizstāvēšanā ir ieguvis zemāku vērtējumu par 4 (gandrīz viduvēji);

9.2.7. students ir apguvis studiju programmu un / vai ieguvis kvalifikāciju;

9.2.8. students pēc studiju pārtraukuma nav atsācis studijas.

9.3. Eksmatrikulācijas rīkojumu izdod rektors pēc studiju daļas vadītāja  vai filiāļu vadītāja ierosinājuma.

9.4.Personām, kuras ir izslēgtas no studentu sarakstiem, ir tiesības saņemt rakstveida paskaidrojumus par atskaitīšanas iemesliem. Šim nolūkam nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu uz Augstskolas rektora vārda, atbilde uz kuru jāsniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no brīža, kad tas reģistrēts sekretariātā.

 9.5.Studējošajiem ir tiesības iesniegt apelāciju par Augstskolas administrācijas lēmumiem gadījumos, kas attiecas uz studijām. Apelāciju iesniedz Augstskolas rektoram vai Augstskolas Akadēmiskajai Šķīrējtiesai, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas datuma. Ja atkārtoti pieņemtais lēmums neapmierina studējošo, domstarpības risina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtība.

  9.6.No augstskolas atskaitītām personām ir tiesības pēc viņu pieprasījuma saņemt akadēmisko izziņu valsts valodā bez papildus apmaksas, izņemot gadījumus, kad studenta personas lieta atrodas arhīvā. Tādā gadījumā akadēmisko izziņu izsniedz par Augstskolas Senāta noteikto maksu. Šo izziņu var izdot mācību daļā tikai tad, ja ir apgaitas lapa, kuru ir parakstījis grāmatvedības un bibliotēkas darbinieks, kuras kopija pievienojama akadēmiskajai izziņai, pirms akadēmiskās izziņas iesniegšanas augstskolas rektoram parakstīšanai.

 

 

 

10.  Studiju programmas, studiju veida un formas maiņa

 

10.1.Ja students vēlas mainīt studiju veidu (pilna/nepilna laika studijas), studiju formu (dienā, vakarā,) studiju programmu, šī procedūra tiek organizēta pēc kārtības, kura atrunāta dotā nolikuma 7.nodaļā

 10.2.Par iepriekšējā studiju programmā apgūto studiju kursu vērtējumu un kredītpunktu ieskaitīšanu studiju programmā, uz kuru students pāriet, lemj šīs studiju programmas direktors.

 

 

11.Studiju parādi

 

 11.1.Studiju programmā vai studiju kursa programmā ieplānotie pārbaudījumi, kas nav sekmīgi nokārtoti nodarbību sarakstā, eksāmenu grafikā vai docētāja noteiktajā laikā, ir studiju parādi.

 11.2.Studiju parādu kārtošana ir maksas pakalpojums, kura cena noteikta Augstskolas Senāta apstiprinātā Pakalpojumu izcenojumu sarakstā atbilstošam gadam.

 11.3. Lai nokārtotu studiju parādu, studentam:

 11.3.1. jāvienojas ar studiju daļu par docētāju, kurš pieņems pārbaudījumu;

 11.3.2.jāsaskaņo ar docētāju prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot pārbaudījumu;

  11.3.3. jāvienojas ar docētāju par pārbaudījuma laiku un vietu;

  11.3.4.jāuzraksta vai mutiski jāpasūta studiju daļā pieteikums atļaujas – norīkojuma saņemšanai, norādot maksas pakalpojumu veidus atbilstīgi studiju plānā  noteiktajām prasībām ( ieskaite vai eksāmens )

        11.3.5.divu nedēļu laikā no norīkojuma saņemšanas ir jānokārto attiecīgais studiju kurss;

   11.3.6.ja konstatētas studenta tiesības uz pārbaudījuma kārtošanu bez maksas, tad Studiju daļa izsniedz bezmaksas atļauju – norīkojumu.

  11.4. Bezmaksas atļaujas tiek izsniegtas šādos gadījumos:

  11.4.1.slimības dēļ, ja students uzrāda slimības lapu, ārsta vai ārstniecības iestādes izsniegtu apliecinājumu par slimību, par laiku, kad bija paredzēts pārbaudījums;

  11.4.2.nozaudēta atļauja – norīkojums vai nepareizi ierakstīts vērtējums gadījumos, kad docētājs atzīst savu vainu;

  11.4.3.citi attaisnojoši iemesli – prakses Augstskolas studiju programmas ietvaros, sporta sacensības.

  11.5. atļaujas – norīkojuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis, derīguma termiņu nepieciešamības gadījumā Studiju daļa var pagarināt studiju gada ietvaros;

  11.6. pēc pārbaudījuma atļauja – norīkojums jāatstāj docētājam, kurš tajā ieraksta vērtējumu un nodod Studiju daļā.

  11.7.Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem studiju programmā noteiktajiem noslēguma pārbaudījumiem.

 

12.Studiju pārtraukumi

   12.1.Studiju pārtraukums ir laika posms, kad studējošais neveic aktīvu studiju darbu, tomēr nezaudē studējošā statusu (netiek eksmatrikulēts). Katram studentam ir tiesības izmantot akadēmisko atvaļinājumu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, mācoties augstskolā vienā augstākās izglītības programmā. Akadēmiskais atvaļinājums var ilgt no viena līdz četriem semestriem. Pie tam, visu akadēmisko atvaļinājumu kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt divus gadus. Atvaļinājuma beigu datums sakrīt ar attiecīgā kalendārā semestra sākumu, neatkarīgi  no brīža, kad students ir aizgājis akadēmiskajā atvaļinājumā.    

            Par studiju pārtraukuma piešķiršanu lemj rektors pēc tam, kad students Studiju daļā ir iesniedzis rakstisku noteiktas formas iesniegumu un ir nokārtojis Līgumā par izglītības iegūšanu paredzētos maksājumus, bet ne mazāk kā 20% no semestra  studiju maksas. Studiju pārtraukums tiek noteikts ar rektora rīkojumu.

12.2. Lai saņemtu akadēmisko atvaļinājumu, studentam jāiesniedz mācību daļā noteikta parauga rakstveida iesniegums, norādot vēlamo akadēmiskā atvaļinājuma ilgumu (no 1. līdz 4. semestriem), ne vēlāk kā nedēļu pirms attiecīgā semestra sākuma. Iesniedzot šādu iesniegumu kārtējā semestrī pēc 1. oktobra (rudens semestrī) vai pēc 1. marta (pavasara semestrī), studentam nedrīkst būt finansiālo parādu par iepriekšējiem studiju semestriem, ieskaitot uzkrājušās soda naudas summas dzēšanu iesnieguma reģistrācijas dienā. Pēc norādītajiem datumiem akadēmiskais atvaļinājums kārtējā semestrī var tikt piešķirts tikai izņēmuma gadījumos – ar Senāta priekšsēdētāja vai Augstskolas Valdes locekļu lēmumu. Sākumā saņemtais iesniegums tiek reģistrēts studiju daļā un iesniegts vīzēšanai  grāmatvedībā, kura pārbauda finansiālo parādu esamību/neesamību, vīzē iesniegumu un atdod atpakaļ studiju daļai. Studiju daļas vadītājs vīzē iesniegumu akadēmiskajam atvaļinājumam no savas puses, norādot akadēmisko parādu skaitu un nosaukumu uz studenta aiziešanas brīdi akadēmiskajā atvaļinājumā, un ietver/neietver to rektora rīkojuma projektā. Rektora rīkojumā tiek norādīts akadēmiskā atvaļinājuma sākuma un beigu datums. Akadēmiskā atvaļinājuma sākuma datumam iesniegumā jābūt stingri piesaistītam tam studiju semestrim, kurā šis iesniegums uzrakstīts un iereģistrēts akadēmijas studiju daļā

  12.3. Studentam aizejot akadēmiskajā atvaļinājumā, studiju līguma darbība tiek apturēta līdz brīdim, kad viņš tiek atjaunots studijās. Šis students var tikt izslēgts no Augstskolas studentu sarakstiem tikai pēc atvaļinājuma termiņa beigām, kurš norādīts iesniegumā, ja nedēļu pirms šī termiņa viņš nav iesniedzis mācību daļā rakstisku iesniegumu par atjaunošanu studijās vai par atvaļinājuma pagarināšanu. Ja laikā, kad students atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, studiju programmā notikušas izmaiņas, studentam atgriežoties no akadēmiskā atvaļinājuma, tiek noformēta jauna pārskaitīšanas veidlapa pie attiecīgās studiju programmas direktora un, tādā gadījumā, studentam ir jānokārto papildus viņa apgūtajām disciplīnām par attiecīgu samaksu, ko noteicis Augstskolas senāts.

   12.4.Studiju pārtraukuma laikā students drīkst kārtot studiju parādus, noteiktā kārtībā apmaksājot to kārtošanu, saņemt Bibliotēkas pakalpojumus un apmeklēt lekcijas kā brīvklausītājs, rakstiski saskaņojot to ar Studiju daļu. Studentam ir liegta citu resursu izmantošana, kas ietilpst studiju maksā.

   12.5.Lai atsāktu studijas, students Studiju daļā iesniedz rakstisku noteiktas formas iesniegumu, ne vēlāk ka nedēļu pirms semestra sākuma Grāmatvedība pārbauda, vai studentam nav finansiālu parādu un veic studiju maksas aprēķinu par kārtējo semestri. Ja studentam pirms aiziešanas akadēmiskajā atvaļinājumā jau bija izdarīts studiju maksas aprēķins semestrī ar to pašu kārtas numuru, kā semestris, kurā viņš tiek atjaunots, un šo semestri viņš ir pilnībā apmaksājis, tad viņam tiek aprēķināta starpība (palielinājums/samazinājums) starp tarifiem, kuri bija spēkā atjaunošanas brīdī un akadēmiskajā atvaļinājumā aiziešanas brīdī. Iesniegums ar grāmatvedības atzīmi tiek atdots atpakaļ mācību daļai, lai iekļautu rektora rīkojuma projektā. Rīkojuma projektu sagatavo studiju daļas darbinieki ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc tam, kad Studiju daļā tiek reģistrēts iesniegums, kurā students izsaka savu vēlmi atjaunot studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma.Atsākot studijas pirms 12.1. punktā noteiktā minimālā termiņa, studentam jāsamaksā Augstskolas noteiktā maksa par studiju atsākšanu pirms termiņa. Par studiju atsākšanu lemj rektors. Studenta studiju atsākšana tiek noteikta ar rektora rīkojumu. Atsākot studijas pēc studiju pārtraukuma tiek ieskaitīti visi kredītpunkti, kas iegūti pirms studiju pārtraukuma. Iepriekš apgūto un aktuālajā studiju programmā apgūstamo studiju kursu atšķirības programmas obligātajā daļā var būt līdz 30%, izvēles daļā - bez ierobežojumiem. Ja atšķirības programmas obligātajā daļā pārsniedz 30%, jāiegūst nepieciešamie kredītpunkti atbilstīgi aktuālai programmai.

   12.6.Studenti, kuri atjaunoti studijās pēc akadēmiskā atvaļinājuma, par studijām maksā pēc tarifiem, kuri noteikti viņu jaunajai akadēmiskajai plūsmai. No studiju maksas pirmajā semestrī pēc akadēmiskā atvaļinājuma atjaunošanas tiek izskaitīta ķīlas summa, kura tika iemaksāta pirms aiziešanas akadēmiskajā atvaļinājumā. Tādiem studentiem var tikt saglabātas tiesības uz finanšu atvieglojumiem, kādi tiem bija akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas brīdī.  

   12.7.Studiju pārtraukums var tikt pagarināts, ja students Studiju daļā ir iesniedzis rakstisku noteiktas formas iesniegumu. Studiju pārtraukuma pagarināšana tiek noteikta ar rektora rīkojumu.Kopumā studiju pārtaraukums nedrīks būt ilgāks par 2 gadiem.

 

13. Atjaunošana un atkārtota apmācība

 

   13.1.  Studenti, kuri ir pārtraukuši studijas augstskolā, var atjaunot studijas.

   13.2.Atjaunošanas kārtība ir analoģiska studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos un to nosaka Augstskolas nolikums “Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskolas uzņemšanas noteikumi” attiecīgajam studiju gadam.

    13.3.Studentiem, kuri atjauno studijas, attiecīgās studiju programmas direktors sastāda turpmāko ieskaišu/eksāmenu sarakstu, pamatojoties uz akadēmisko izziņu, kas saņemta  studiju daļā, un iesniegumu uz studiju programmas direktora vārda ar lūgumu uzņemt tos konkrētā studiju programmā. Pēc turpmāko ieskaišu/eksāmenu saraksta sastādīšanas un studenta iesnieguma parakstīšanas (ne vēlāk kā divas nedēļas kopš iesnieguma un akadēmiskās izziņas iesniegšanas brīža programmas direktoram) programmas direktors atdod motivētu iesniegumu un sastādītu turpmāko ieskaišu/ eksāmenu sarakstu studentam.Students vēršas Augstskolas uzņemšanas komisijā ar visu dokumentu paketi, ko paredz “Psiholoģijas Augstskolas uzņemšanas noteikumi”  attiecīgajam studiju gadam. Pēc tam tiek noslēgts jauns studiju līgums. Studenti, kuri atjauno studijas, maksā par studijām pēc tarifiem, kādi noteikti viņu jaunajai akadēmiskajai plūsmai.     

    13.4.Studenti, kuri atjauno studijas tajā pašā studiju semestrī, no kura viņi bija atskaitīti, apmaksā šo semestri 50% apmērā no noteiktās studiju maksas gadījumā, ja semestris, kura laikā tika piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, bija pilnībā apmaksāts. 

    13.5.Nesekmīgie studenti, pamatojoties uz viņu personīgu iesniegumu uz augstskolas rektora vai Augstskolas Valdes locekļu vārda, var tikt atstāti atkārtotai apmācībai pēc kalendārā semestra beigām, apmaksājot atkārtoto semestri 50% apmērā gadījumā, ja semestris, kura laikā tika piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, bija pilnībā apmaksāts.   

             13.6.Studējošajiem, kuri ir eksmatrikulēti pēc studiju programmas apguves, bet nav aizstāvējuši diplomdarbu (kvalifikācijas darbu), viena gada laikā pēc eksmatrikulācijas ir tiesības pieteikties diplomdarba (kvalifikācijas darba) aizstāvēšanai, neņemot vērā grozījumus studiju programmā, kas izdarīti pēc eksmatrikulācijas.

   13.7.Ar studējošo ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms diplomdarba (kvalifikācijas darba) aizstāvēšanas tiek noslēgta vienošanās, kas paredz maksu, saskaņā ar spēkā esošajiem  Senāta apstiprinātajiem tarifiem minētajam gadam. Ja students vienošanās noteiktajā termiņā diplomdarbu (kvalifikācijas darbu) neaizstāv, tiek noslēgts jauns studiju līgums par studijām pēdējā semestrī, paredzot apmaksu, kas atbilst spēkā esošajiem tarifiem 1.kursa studējošajiem, kuri uzsāk studijas minētajā gadā.

   13.8.Vienošanās noslēgšanai pretendents iesniedz studiju daļā rektoram adresētu iesniegumu par diplomdarba (kvalifikācijas darba) aizstāvēšanu. Studiju daļa pārbauda pretendenta sekmību un ar savu parakstu apliecina, ka visas studiju programmas prasības (izņemot diplomdarba (kvalifikācijas darba) aizstāvēšanu) izpildītas. Rektors pieņem pozitīvu vai negatīvu lēmumu par atļauju aizstāvēt diplomdarbu (kvalifikācijas darbu) un vīzē to. Tālāk iesniegumu vīzē Grāmatvedība, apstiprinot, ka pretendentam nav finanšu parādu. Pozitīva lēmuma gadījumā studiju daļa sagatavo rīkojuma projektu par atļauju aizstāvēt diplomdarbu (kvalifikācijas darbu), noslēdzot par to divpusēju vienošanos. Rīkojumu, kam pievienota vienošanās un pretendenta iesniegums, apstiprina rektors ar savu parakstu. Atteikuma gadījumā tas tiek noformēts rakstveidā un to paraksta rektors.

  13.9. Ja nepieciešams, pēc studiju līguma termiņa beigām ar studējošo var noslēgt papildus vienošanos par studiju turpināšanu uz 1-2 semestriem. Šādā gadījumā apmaksas lielumu nosaka individuāli pēc studējošā iesnieguma Augstskolas Valdes loceklim. Papildus vienošanos un rīkojumu sagatavo studiju daļa un kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem (izziņa par akadēmiskajiem parādiem, un izziņa par finanšu parādiem, ko vizē galvenais grāmatvedis) iesniedz  rektoram, kurš izdod rīkojumu

 

14. Studijas pēc individuālā plāna vai grafika

 

  14.1.Studijas pēc individuālā plāna paredzētas studentiem, kuri stājas 2. un turpmākajos semestros. Studiju ilgums ir atkarīgs no programmas direktora sastādītā salīdzinošā protokola, kurā tiek atspoguļoti priekšmeti, kurus augstskola var ieskaitīt, pamatojoties uz dokumentiem, kuri apliecina reflektanta agrāk pilnībā vai daļēji iegūto augstāko izglītību, kā arī priekšmeti, kuros jāiegūst ieskaites vai eksāmenu atzīmes. Studenta noformēšana tiek veikta caur uzņemšanas komisiju, kur gadījumā, ja abiturientam ir visi iestāšanās kārtībā nepieciešamie dokumenti, ar viņu tiek noformēts studiju līgums. Individuālo studiju plānu izstrādā attiecīgās studiju programmas direktors visam studiju periodam, pamatojoties uz studiju programmas plānu, kurš ir spēkā individuāla plāna sastādīšanas brīdī. Katram studiju semestrim tiek izdarīts izraksts no šī individuālā plāna. Studentiem ir tiesības apmeklēt tikai tos priekšmetus, kuri norādīti viņu individuālajā grafikā attiecīgajā studiju semestrī. Individuālā studiju plāna izpildes rezultātus apkopo katru semestri studiju direktora palīgs un iesniedz šo informāciju studiju daļā. Uz šīs informācijas pamata studiju daļa sagatavo rīkojumu projektus studenta pārcelšanai nākamajā semestrī. Studentiem, kuri mācās pēc individuālā plāna, netiek piemēroti šajā Nolikumā paredzētie finanšu atvieglojumi teicamniekiem.  

14.2. Studentiem var tikt dota iespēja nokārtot eksāmenus, diferencētās ieskaites, kursa darbus un profesionālās prakses pēc individuālā grafika. Studijas pēc individuālā grafika ir maksas pakalpojums un apmaksājams atbilstoši tarifiem, kurus ir apstiprinājis Augstskolas Senāts attiecīgajam studiju gadam. Tāda pārskata forma tiek paredzēta vienam studiju semestrim pēc personīga iesnieguma uz programmas direktora vārda, ja studentam ir pietiekami svarīgi iemesli. Iesniegums iesniedzams konkrētas studiju programmas direktoram ne vēlāk kā nedēļu pirms attiecīgā studiju semestra sākuma. Tādi iemesli var būt: 1) pārcelšana no citas augstskolas vai no citas studiju programmas; 2) studiju nosacījumu maiņa (nodaļas, plūsmas maiņa); 3) ilgstošs komandējums, slimība (ja ir attaisnojoši dokumenti) utt. Studiju programmas direktors sastāda individuālu eksāmenu (diferencēto ieskaišu, kursa darbu, profesionālo prakšu) kārtošanas grafiku konkrētam studentam trijos eksemplāros (viens eksemplārs tiek izsniegts studentam, otrs – mācību daļai, trešais paliek pie programmas direktora). Pirms individuālo grafiku izdošanas tie jāakceptē programmas direktoram un studiju daļas vadītājam. Individuālās apmācības grafika rezultātu kontrole tiek veikta katra studiju semestra beigās. Uz šo rezultātu pamata studenti nevar tikt atzīti par studiju teicamniekiem. Apmaksas noteikumi par studijām, pārejot uz individuālo pārskatu grafiku, nemainās.      

 

15. Studējošo tiesības

 

  15.1.  Iegūt augstāko izglītību atbilstīgajā studiju programmā;

  15.2.Augstskolas noteiktajā kārtībā izmantot Augstskolas telpas, bibliotēku, datortehniku un citas iekārtas un aparatūru, kopēšanas un citus pakalpojumus, ja ir izpildītas līguma par izglītības iegūšanu saistības;

  15.3. 12. punktā noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;

  15.4. 7.,10. punktos noteiktajā kārtībā mainīt studiju programmu;

  15.5. sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu, klausīties lekcijas citās augstskolās, nodaļās, nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu (zinātniski pētniecisko darbu), tajā skaitā sadarbībā ar Augstskolas docētājiem un Augstskolas grantu pētījumu ietvaros;

15.6. saņemt Studiju daļā informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām;

15.7. Augstskolā noteiktajā kārtībā Studiju daļā saņemt izziņas, sekmju izdrukas un studiju parādu kārtošanai atļauju – norīkojumu;

15.8. Augstskolā brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, ja vien ar to netiek aizskartas citas personas gods un cieņa, izdarīta neslavas celšana vai veiktas citas darbības, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības;

15.9. Augstskolā noteiktā kārtībā vēlēt un tikt ievēlētam Studentu pašpārvaldē, Senātā, Satversmes sapulcē;

15.10. Valsts un Augstskolas noteiktajā kārtībā saņemt studiju un studējošo kredītus.

 

16. Docētāja tiesības

 

16.1.izvēlēties studiju metodes un studiju saturu, ievērojot studiju kursa programmas nosacījumus;

16.2.pazemināt patstāvīgi veicamā darba vērtējumu par iesniegšanas termiņa    neievērošanu;

16.3. noteikt patstāvīgi veicamo darbu uzdevumus;

16.4. noteikt kārtējā pārbaudījuma veidu, formu, laiku un vērtējuma veidu;

16.5. noskaidrot studenta sekmes citos studiju kursos;

16.6. par docētāja noteiktās kārtības neievērošanu aizrādīt studentam vai neielaist  studentu auditorijā vai izraidīt no tās.

 

17.Pārejas noteikumi

 

Nolikums stājas spēkā no brīža, kad  Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Satvesme tiks apstiprināta Latvijas Republikas Ministru Kabinetā.

 

 

Rektors                                                                                                  Ž.Caurkubule