PATSTĀVĪGĀ STUDIJU DARBA IZSTRĀDES METODISKIE NORĀDĪJUMI

 

Patstāvīga studiju darba izstrādes mērķis ir padziļināt iegūtās teorētiskās zināšanas, saistīt tās ar praksi un dot iespējas apgūt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas. Studiju darbi (referāti, kursa darbi vai kursa projekts) tiek pildīti saskaņā ar mācību plānu pēc studenta izvēles. Darba apjoms referātam 25000 zīmes un kursa darbam 45000 zīmes datortehnikā (bez pielikumiem), atkarībā no attiecīgā studiju kursa prasībām.

1.       Referāta vai kursa darba tēmu studentam obligāti jāsaskaņo ar vadītāju. Ja tēma nav saskaņota ar kursa darba vadītāju, tad pēc viņa argumentēta iebilduma programmas direktors var pieņemt lēmumu par studenta nepielaišanu darba aizstāvēšanai.

2.       Darba struktūra:

-          titullapa;

-          satura rādītājs;

-          ievads (tēmas aktualitāte), kurā uzrāda darba izvirzītos mērķus un risināmos uzdevumus;

-          darba teorētiskais apraksts, salīdzinājumā ar dažādiem autoriem;

-          praktiskās situācijas izvērtējums, salīdzinot teorētisko un praktisko modeli (ja nepieciešams, tiek dots ekonomiskais novērtējums);

-          secinājumi un priekšlikumi;

-          darbā izmantotās literatūras saraksts.

3.       Darbs jāraksta datorsalikumā uz A4 (210x297mm) formāta balta papīra lapām, burtu lielums - 12pt vai 14pt, rakstot uz lapas vienas puses, atstājot neaprakstītas lapas joslas:

-          kreisajā pusē ne mazāk par 30 mm (darba iesiešanai);

-          labajā pusē ne mazāk par 10 mm;

-          augšā ne mazāk par 15 mm (ieskaitot lapas numuru);

-          apakšā ne mazāk par 20 mm.

4.       Titullapā jāuzrāda šādas ziņas par darbu:

-          mācību iestādes nosaukums;

-          studenta vārds un uzvārds;

-          darba temats;

-          darba vadītāja amats, zinātniskais grāds;

-          pilsēta un izpildes gads.

5.       Visām tabulām, shēmām un zīmējumiem jābūt numurētiem - numuram jāatrodas virs tabulas, shēmas vai zīmējuma (l. tabula, 1. zīm. utt.). Virs tabulām jābūt tabulas virsrakstam, zem zīmējumiem vai shēmām jābūt to nosaukumiem.

6.       Secinājumi un priekšlikumi ir darba noslēdzošā daļa, tiem jāatspoguļo darba kopmateriāls. Secinājumi un priekšlikumi ir jānumurē.

7.       Izmantoto literatūras saraksta datus izvieto alfabēta kārtība. Atsevišķi pēc literatūras saraksta uzrāda periodiku, statistikas materiālus.

8.       Pielikumu noformēšana: vispirms dodams kopējs virsraksts "Pielikums", pēc tam katru numurē atsevišķi - 1. pielikums utt. Pielikuma virsrakstu izvieto lapas augšdaļā.

9.       Darbs obligāti jāparaksta, norādot parakstīšanas gadu, dienu un mēnesi.

10.   Darbu jānodod mācību daļā, kur tas tiek reģistrēts.

 

Nolikums stājās spēkā ar BSA Senāta apstiprināšanas dienu.