APSTIPRINĀTS

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas

Senātā sēdē

2012.gada 28.februārī

Protokols Nr.102

 

 

 

 

 

 

NOLIKUMS PAR ERASMUS PROGRAMMAS MOBILITĀTI BALTIJAS STARPTAUTISKAS AKADĒMIJAS STUDENTIEM UN DARBINIEKIEM

 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis nolikums nosaka:

1.1.1. kārtību, kādā studenti piesakās studijām un praksei ārzemēs;

1.1.2. kritērijus, pēc kuriem tiek izvēlēti studenti, kurus Baltijas Starptautiskā Akadēmija (turpmāk BSA) nosūta studēt ārzemēs;

1.1.3. kārtību, kādā tiek ieskaitīti ārzemēs iegūtie kredītpunkti;

1.1.4. kārtību, kādā BSA personāls piesakās mobilitātēs pasākumiem.

1.2. Nolikumā jēdziens "studijas" ietver arī praksi ārzemēs.

1.3. Studentiem, kuri brauc savām studijām ārzemēs, jāievēro šī nolikuma 2., 3. un 4. punkts.

1.4. Pretendentu izvērtēšanu un atlasi veic atbilstošas BSA studiju programmas vadītājs, BSA Erasmus koordinatore, BSA rektors un BSA Valdes loceklis (turpmāk - komisija).

1.5. Studiju ilgums viena akadēmiskā gada ietvaros atbilstoši Erasmus izglītības programmas vadlīnijām var turpināties līdz 1 akadēmiskam gadam un nedrīkst būt mazāks par 3 mēnešiem.

1.6. Prakses ilgums ārzemēs atbilstoši Erasmus programmas noteikumiem ne mazāks kā 3 mēneši un var turpināties līdz 1 akadēmiskam gadam.

1.7. Īstenojot taisnīguma principa ievērošanu vienlīdzīgas studiju iespējas visiem augstskolas studentiem un darbiniekiem - BSA studiju termiņa laikā, minēto ES izglītības programmu ietvaros, students var piedalīties tikai vienu reizi mācībām un vienu reizi praksei.

2. Pieteikšanās kārtība

2.1.  Ar piedāvātajām studiju programmām sadarbības partneru augstskolās ārzemēs studenti iepazīstas patstāvīgi BSA mājas lapā (http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm), konsultējoties ar atbilstošas BSA studiju programmas direktoru un BSA Erasmus koordinatoru.

2.2. Pretendenti piesakās studijām sadarbības partneru augstskolās ārzemēs pēc iepazīšanās ar piedāvātajām studiju programmām un pārrunām ar savu studiju programmu direktoru iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu (sk. http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm) Erasmus koordinatoram.

2.3. Orientēties piedāvāto studiju programmu klāstā studentiem palīdz Studiju programmu direktori.

2.5. Pretendentiem, piesakoties studijām ārzemēs Erasmus programmas ietvaros, Erasmus koordinatoram latviešu valodā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  Pieteikums - motivācijas vēstule, ar atzīmi par saskaņošanu ar studiju programmas direktoru,

  Izziņu no studiju daļas par studenta statusu;

  Sekmju izraksts,

  Apliecinājumu par to, ka Erasmus studiju brauciens netiks finansēts no citām ES programmām,

  Svešvalodas zināšanas pārbaudes Sertifikāts (ECL, TOEFL, IELTS, BEC, CAE, FCE vai cits Eiropas atzīsts Svešvalodas zināšanas pārbaudes Sertifikāts) ne vecāks par 5 gadiem, ja attiecināms.

2.6. Stipendija tiks piešķirta, iesniegto dokumentu pamatā, saskaņā ar EK un LR noteikumiem par stipendijas maksimālu apjomu. Stipendijas apjoms atkarīgs no BSA piešķirta EK un LR finansējuma apjoma un pretendentu skaita.

2.7. Studentiem, kuri paši nodrošina finansējumu savām studijām ārzemēs minēto izglītības programmu ietvaros jāinformē Studiju programmu direktori un Erasmus koordinatoru.

3. Kritēriji pretendentu atlasei

3.1. Studijām sadarbības partneru augstskolās ārzemēs un praksei var pretendēt pilna un nepilna laika nodaļu studenti, kuri sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu un ir imatrikulēti BSA studējošo sarakstā. Praksei var pieteikties students sākot no 1. kursa.

3.2. Studijām Erasmus programmā nākamajam studiju gadam var sakot pieteikties 1., 2. un 3.studiju gadu studenti no tām augstskolas programmām, par kurām BSA ir noslēgusi līgumu ar Partneraugstskolu par Erasmus programmas organizāciju, un kas iepriekš nav piedalījušies Erasmus programmā.

3.3. Studentiem, kas piesakās studijām vai praksei Erasmus programmā, nedrīkst būt studiju parādi un nenokārtotas finanšu saistības ar BSA.

3.4. Informāciju par konkursu students var saņemt BSA mājas lapā (sk. http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm). Konkurss uz studijām vai praksi Erasmus programmā notiek pēc sekojošiem kritērijiem:

3.4.1.      Studenta svešvalodas zināšanas (Eiropas atzīts sertifikāts);

3.4.2.      Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju semestri, kura nav zemāka par 7 ballēm;

3.4.3.      BSA komisija vēlāk var mainīt prasības.

3.5.Tiesības uz studijām vai praksi Erasmus programmā iegūst tie studenti, kuriem ir augstāks kopējais vērtējumus šī nolikuma 3.4.punktā noteiktajos kritērijos. Vienāda vērtējuma gadījumā priekšrocības ir tam studentam, kurš pieteicies pirmais un kurš nav piedalījies nevienā no minētajām ES izglītības programmām.

3.6.Pretendentu atlasē tiek ievērots vienlīdzīguma iespējas princips līdztiesība starp sievietēm un vīriešiem.

3.7.Studentam, kurš piedalās Erasmus apakšprogrammā studentu mobilitātē ir jābūt tās valsts pilsonim, kura piedalās ES Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas īstenošanā vai citas valsts pilsonim, ja tas ir imatrikulēts pilna laika studiju programmā kādā no ES Mūžizglītības programmas dalībvalsts augstākās izglītības iestādēm, kā arī to, ka Erasmus apakšprogrammu finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē Latvijas Republika, uz trešo valstu pilsoņiem ir attiecināmi tie paši noteikumi par dalību Erasmus apakšprogrammā kā dalībvalsts pilsoņiem.

3.8. Ja students vēlas pagarināt studijas periodu ārzemēs studijas laikā, viņam jāinformē Studijas direktoru un Erasmus koordinatoru līdz 01. decembrim.

 

4. Ārzemēs apgūstamās studiju programmas saskaņošana

4.1. Pirms došanās studēt ārzemēs students:

4.1.1. Paraksta pieteikuma formu pie programmas direktora un iesniedz parakstītu pieteikumu Erasmus koordinatoram līdz 15. aprīlim rudens semestrim vai pilnam gadam, līdz 15. novembrim pavasara semestrim.

4.1.2. Saskaņo ārzemēs apgūstamo studiju programmu ar savu Studiju programmu direktoru.

4.1.3. Pēc studiju programmas saskaņošanas students noslēdz trīspusējo studiju līgumu (sk. http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm) ar BSA un Partneraugstskolu = Learning Agreement (turpmāk - līgums), iekļaujot tajā šī nolikuma 4.1.2.punktā minētos studiju kursus;

4.2. Studijas līgumā jānorāda izvēlētie studiju kursi un iegūstamo kredītpunktu skaits.

4.3. Studiju programmas apguves laikā ārzemēs, studentam jānodrošina:

ne mazāk kā 20 k.p. (30 ECTS) ieguve par vienu semestri,

ne mazāk kā 40 k.p. (60 ECTS) par akadēmisko gadu.

4.4. Studiju programmas saskaņošanas procesā jāievēro studiju programmas atbilstība BSA izvēlētajai studiju programmai.

4.5. Studiju programmas saskaņošanas procesā nav pieļaujama iepriekš apgūto studiju kursu dublēšana.

4.6. Pēc trīspusējas vienošanās partneraugstskola - BSA students, studiju līgumu var papildināt un mainīt, saskaņojot izmaiņas ar BSA studiju programmas direktoru un partneraugstskolu. Izmaiņas mācību līgumā ir jāveic viena mēneša laikā pēc studenta ierašanās uzņemošajā augstskolā. Visām izmaiņām jābūt norādītam trīspusēja studiju līguma grozījumos (Changes to Learning Agreement).

4.7. Studentam jāapmaksā BSA par semestri/iem, kuru/us viņš/viņa mācas ārzemēs.

4.8. Erasmus koordinators pārbauda grāmatvedībā, vai studentam nav finansiālais pārads.

4.9. Pēc visu dokumentu noformēšanas students noslēdz ar BSA Finanšu līgumu par Erasmus stipendijas saņemšanu. Finanšu līgumu paraksta students un Valdes loceklis.

4.10. BSA izsniedz studentam Erasmus studentu hartu, iepazīstina studentu ar viņa tiesībām un pienākumiem Erasmus programmas ietvaros un izmaksā studentam Erasmus stipendiju, saskaņā ar šī nolikuma 4.9. punktā noslēgto Finanšu līgumu.

4.11. BSA un students apņemas pildīt visus norādītus Finanšu Līguma noteikumus.

 

5. Ārzemēs apgūstamās prakses saskaņošana

5.1. Pirms došanās praksei ārzemēs students:

5.1.1. Paraksta pieteikuma formu pie programmas direktora un iesniedz parakstītu pieteikumu Erasmus koordinatoram līdz 25. maijam rudens semestrim vai pilnam gadam, līdz 25. maijam pavasara semestrim.

5.1.2. Saskaņo ārzemēs apgūstamo prakses vietu, uzdevumus, programmu, rezultātus ar savu Studiju programmu direktoru.

5.1.3. Pēc prakses vietas, uzdevumu, programmas, rezultātu saskaņošanas students noslēdz trīspusējo prakses līgumu (sk. http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm) ar BSA un Prakses institūciju prakses līgumu = Training Agreement (turpmāk - līgums), iekļaujot tajā šī nolikuma 5.1.3.punktā minētos prakses vietu, uzdevumus, programmu, rezultātus;

5.2. Prakses līgumā jānorāda prakses vietu, uzdevumus, programmu, rezultātus un iegūstamo kredītpunktu skaits.

5.4. Prakses vietu, uzdevumus, programmu, rezultātus saskaņošanas procesā jāievēro prakses atbilstība BSA izvēlētajai studiju programmai.

5.5. Studentam jāapmaksā BSA par semestri, kuru pavada ārzemēs.

5.6. Erasmus koordinators pārbauda grāmatvedībā, vai studentam nav finansiālais pārads.

5.7. Pēc visu dokumentu noformēšanas students noslēdz ar BSA Finanšu līgumu par Erasmus stipendijas saņemšanu. Finanšu līgumu paraksta students un Valdes loceklis.

5.8. BSA izsniedz studentam Erasmus studentu hartu, iepazīstina studentu ar viņa tiesībām un pienākumiem Erasmus programmas ietvaros un izmaksā studentam Erasmus stipendiju, saskaņā ar šī nolikuma 5.7.. punktā noslēgto Finanšu līgumu.

 

6. Kredītpunktu pārneses kartība

6.1. Pēc atgriešanās no studijām ārzemēs students iesniedz Erasmus koordinatoram partneraugstskolas akadēmisko izziņu par studiju rezultātiem (ECTS sekmju lapa ar iegūtajiem kredītpunktiem un atzīmēm), izziņu par studijas periodu ārzemēs no partneraugstskolas un savu mobilitātes atskaites formu (sk. http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm).

6.2. Erasmus koordinators izziņu par studiju rezultātiem nodod Studiju programmu direktoriem.

6.3. Studiju programmu direktors nodrošina iegūto kredītpunktu pārneses procesa tālāku norisi un izpildi.

6.4. Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (http://ec.europa.eu) studentiem jāieskaita viss studiju semestris - visi partneraugstskolā apgūtie studiju kursi, ja iegūti ne mazāk kā 20 k.p. (30 ECTS vienā semestrī) un 40 k.p. (60 ECTS) par ak. gadu..

6.5. Mācību periods partneraugstskolā nedrīkst ietekmēt studiju ilgumu attiecīgā grāda vai diploma iegūšanā BSA.

6.6. Ja kopējais akadēmiskā gada iegūto kredītpunktu skaits nav pietiekams, programmas direktors var pieņemt lēmumu:

nepārcelt studentu nākamajā kursā;

 pārcelt studentu nākamajā kursā un noteikt to studiju kursu sarakstu, kurus nepieciešams apgūt BSA, studējot pēc individuālā plāna.

6.7. Kredītpunktu pārneses strīdu gadījumā Students raksta iesniegumu BSA Rektoram, kurš kopā ar programmas direktoru izskata katru konkrētu gadījumu.

 

 

7. Ārvalstu studentu studijas BSA.

7.1. Ārvalstu studentu studijas BSA reglamentē Latvijas Republikas augstāko izglītību reglamentējošie normatīvie akti, Augstskolas iekšējie tiesību akti, kā arī Erasmus universitāšu harta, ko parakstījušas abas partneraugstskolas.

7.2. Ārvalstu students līdz BSA noteiktajam datumam atsūta pieteikumu studijām Erasmus apmaiņas programmā, pievienojot tam personu apliecinoša dokumenta kopiju, 2 fotogrāfijas un Studiju līgumu, kurā ir iekļauti studiju kursi, no BSA piedāvātā studiju kursu saraksta. Studiju līgumam jābūt parakstītam no Ārvalstu studenta un Partneraugstskolas puses.

7.3.Pēc Ārvalstu studenta pieteikuma saņemšanas BSA pārbauda iespējamību nodrošināt Ārvalstu studentam apgūt visus studiju līgumā iekļautos studiju kursus. Ja tas ir iespējams, tad attiecīgās studiju programmas direktors un Erasmus koordinators paraksta studiju līgumu. Ja ir nepieciešamas izmaiņas studiju līgumā, ar Partneraugstskolas un BSA studijas programmas direktora piekrišanas students noslēdz līguma grozījumus. Pēc studiju līguma parakstīšanas Ārvalstu students ar BSA rektora rīkojumu tiek iekļauts apmaiņas studentu studiju grupā. Ārvalstu studentam tiek izveidota atsevišķa studenta lieta.

7.4. Pēc studijām BSA ārvalstu studentam tiek izsniegta akadēmiskā izziņa par apgūtajiem studiju kursiem (Transcript of Records) un sertifikāts par Erasmus studijās pavadīto laiku.

 

8. Akadēmiskā un administratīva personāla mobilitāte

8.1. Erasmus programmā var piedalīties ne tikai akadēmiskais personāls un administratīvais personāls.

8.2. Darbiniekam jāuzturas mobilitātes vizītē vismaz 5 dienas vai jānolasa vismaz 5 stundas.

8.3. Pamatprasības pretendentam:

8.3.1.akadēmiskais personāls pārstāv akreditētu programmu;

8.3.2.                  akadēmiskais personāls vai darbinieks ir pastāvīgs BSA darbinieks, šajā gadījumā viņš/viņa var apmeklēt augstskolu, ar kuru BSA ir abpusējs līgums;

8.3.3.                  lasāmais kurss ir sagatavots svešvalodā, ir izdalāmie materiāli svešvalodā;

8.3.4.                  akadēmiskais personāls vai darbinieks brīvi pārvalda svešvalodu;

8.3.5.                  akadēmiskais personāls vai darbinieks ir nostrādājis BSA nemazāk kā 1.5 gadu;

8.3.6.                  priekšroka ir tiem akadēmiskajam personālam vai darbiniekiem, kuri nav piedalījušies Erasmus mobilitātē;

8.3.7.                  konkursa gadījumā, viena akadēmiskajā personāla vai darbinieka mobilitātes skaits akademiskā gadā ietvaros nepasniedz 2 reizes;

8.4. Stipendijas lielums noteikts rīkojumā un atkarīgs tikai no dienu skaita ārzemēs.

8.5. Akadēmiskais personāls vai darbinieks iepazīstas patstāvīgi BSA mājas lapā (sk. http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm) ar partneraugstskolu sarakstu.

8.6. Akademiskais personāls vai darbinieks iesniedz pieteikumu (sk. http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm) ar programmas direktora vai filiāles vadītāja parakstu Valdes Loceklim, kurš kopā ar Erasmus koordinatoru pieņem lēmumu par mobilitāti balstoties uz minētiem 8.3. punktiem;

8.7. Akadēmiskais personāls vai darbinieks saņem no Erasmus koordinatora Darba plānu, kuru viņam jāizpilda angļu valodā elektroniski.

8.8. Akadēmiskais personāls sūta Erasmus koordinatoram savas lekcijas aprakstu.

8.9. Erasmus koordinators sūta Darba Plānu un, ja attiecināms, lekcijas aprakstu partneraugstskolai.

8.10. Pēc mobilitātes saskaņošanas ar partnerugstskolu, akadēmiskais personāls vai darbinieks noslēdz Finanšu līgumu, kuru parakstā Valdes loceklis.

8.11. Pēc mobilitātes akadēmiskajām personālam vai darbiniekam jāiesniedz Erasmus koordinatoram pārrakstītu partneraugstskolā Plānu un pārrakstītu apliecinājumu par mobilitātes periodu (no partneaugstskolas) un Atskaites formu (sk. (sk. http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/erasmus.htm).

8.12. BSA komisija vēlāk var mainīt prasības.