STUDIJU PROCESAM


Papildus maksas pakalpojumu uzskaitījums BSA (latviski, krieviski).

Ir pieejami kredīti:
 • informācija par piešķiršanas noteikumiem latviski,
 • Iesniegumu veidlapas studiju kredīta pieteikumam, kā arī galvotāja iesnieguma veidlapa.  Metodiskie norādījumi u.tml.


  NOLIKUMS PAR NOSLĒGUMA DARBU IZSTRĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU BSA - visas studiju programmas.

  Paraugi, pēc kuriem var gatavot eksāmenu/ieskaišu darbus - visi kursi.

  STUDIJU PROGRAMMA "UZŅĒMĒJDARBĪBA"


  STUDIJU PROGRAMMA "TIESĪBU ZINĀTNE"


  STUDIJU PROGRAMMA "SOCIĀLAIS DARBS"  Bibliotēkā ir pieeja šādām datu bāzēm.

  BIBLIOTĒKAS JAUNIEGUVUMI
  2019.gadā

  1. Torgāns. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā, 2017.
  2. Načisčionis. Administratīvās tiesības: monogrāfija; 4. pārstr. izd., 2018.
  3. Sumbarova. Pratināšanas pilnveidošanas jautājumi un realizācijas prakse Latvijas kriminālprocesā, 2017.
  4. Сумбарова. Уголовный процесс Латвии, 2017.

  2018.gadā
  1. Mārtinsone u.c. Pētniecība: teorija un prakse, 2016.
  2. Alfejeva. Apdrošināšanas tiesības, 2017.
  3. Žurnāls "Jurista vārds" 01.03.-31.08.2018 (Sociālā darba maģistra programmas absolventu (Teiksmas, Rudītes, Olitas, Arnitas, Dainas) dāvinājums).
  4. Atkarību profilakse. Palīgs sociālajam darbiniekam, 2007.
  5. Stīvensons. Ceļvedis filozofijā, 2008.
  6. Civilprocesa likums, 2018.
  7. Kriminālprocesa likums, 2018.
  8. Zahars. Kriminālpolitika: tendences un procesi, 2014.
  9. Osipova. Eiropas tiesību priekšvēsture, 2017.
  10. Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca, 2008.
  11. Litke, Hans-D. Projektmanagement: Methoden- Techniken, Verhaltensweisen, 1995.
  12. Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta spriedumi un lēmumi 2010, 2012.
  13. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2007, 2009.
  14. Dribins. Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā, 2004.
  15. Deksters, Greiems. Rokasgrāmata psihiatrijas māsām, 2006.
  16. Teaching and Learnind about Human Rights, 1992.
  17. Schele. Gendered experiences of work environment, 2011.
  18. Kelley, Harold. Interpersonal Relations, 1978.
  19. Fiske, Susant T. Social Cognition, 1984.
  20. Aronson. The Social Animal, 1992.