STUDIJU PROCESAMwww.do.bsa.edu.lv
Par tehniskā rakstura jautājumiem, lūdzam sazināties pa e-pastu: [email protected].BSA E-vide
Cienījamie studenti! Mēs pilnveidojam savu BSA e-vidi-esam izveidojuši studentu portālu -Mans BSA, kur Jums ir iespēja saņemt informāciju par akadēmiskajiem sasniegumiem un finanšu datiem.
Lai ieietu “Mans BSA”, Jums jāizmanto šāda informācija:
 • LOGIN – studentu e-pasts;
 • PAROLE – studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem (piem.: RI0A0000).
  Mans BSA  Metodiskie norādījumi u.tml.


  NOLIKUMS PAR NOSLĒGUMA DARBU IZSTRĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU BSA - visas studiju programmas.

  Paraugi, pēc kuriem var gatavot eksāmenu/ieskaišu darbus - visi kursi.

  STUDIJU PROGRAMMA "UZŅĒMĒJDARBĪBA"


  STUDIJU PROGRAMMA "TIESĪBU ZINĀTNE"


  STUDIJU PROGRAMMA "SOCIĀLAIS DARBS"  Bibliotēkā ir pieeja šādām datu bāzēm.

  BIBLIOTĒKAS JAUNIEGUVUMI
  2019.gadā

  1. Torgāns. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā, 2017.
  2. Načisčionis. Administratīvās tiesības: monogrāfija; 4. pārstr. izd., 2018.
  3. Sumbarova. Pratināšanas pilnveidošanas jautājumi un realizācijas prakse Latvijas kriminālprocesā, 2017.
  4. Сумбарова. Уголовный процесс Латвии, 2017.

  2018.gadā
  1. Mārtinsone u.c. Pētniecība: teorija un prakse, 2016.
  2. Alfejeva. Apdrošināšanas tiesības, 2017.
  3. Žurnāls "Jurista vārds" 01.03.-31.08.2018 (Sociālā darba maģistra programmas absolventu (Teiksmas, Rudītes, Olitas, Arnitas, Dainas) dāvinājums).
  4. Atkarību profilakse. Palīgs sociālajam darbiniekam, 2007.
  5. Stīvensons. Ceļvedis filozofijā, 2008.
  6. Civilprocesa likums, 2018.
  7. Kriminālprocesa likums, 2018.
  8. Zahars. Kriminālpolitika: tendences un procesi, 2014.
  9. Osipova. Eiropas tiesību priekšvēsture, 2017.
  10. Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca, 2008.
  11. Litke, Hans-D. Projektmanagement: Methoden- Techniken, Verhaltensweisen, 1995.
  12. Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta spriedumi un lēmumi 2010, 2012.
  13. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2007, 2009.
  14. Dribins. Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā, 2004.
  15. Deksters, Greiems. Rokasgrāmata psihiatrijas māsām, 2006.
  16. Teaching and Learnind about Human Rights, 1992.
  17. Schele. Gendered experiences of work environment, 2011.
  18. Kelley, Harold. Interpersonal Relations, 1978.
  19. Fiske, Susant T. Social Cognition, 1984.
  20. Aronson. The Social Animal, 1992.