STUDIJU PROCESAM


Papildus maksas pakalpojumu uzskaitījums (latviski).

Papildus maksas pakalpojumu uzskaitījums BSA ak.g.
(informācija latviešu un krievu valodā).


Ir pieejami kredīti:
 • informācija par piešķiršanas noteikumiem latviski,
 • informācija par procentu likmēm latviski, krieviski.
 • Iesniegumu veidlapas studējošo kredīta pieteikumam.
 • Iesniegumu veidlapas studiju kredīta pieteikumam..

  Bibliotēkā ir pieeja šādām datu bāzēm.

  Jaunieguvumi 2018.gadā
  1. Mārtinsone u.c. Pētniecība: teorija un prakse, 2016.
  2. Alfejeva. Apdrošināšanas tiesības, 2017.
  3. Žurnāls "Jurista vārds" 01.03.-31.08.2018 (Sociālā darba maģistra programmas absolventu (Teiksmas, Rudītes, Olitas, Arnitas, Dainas) dāvinājums).
  4. Atkarību profilakse. Palīgs sociālajam darbiniekam, 2007.
  5. Stīvensons. Ceļvedis filozofijā, 2008.
  6. Civilprocesa likums, 2018.
  7. Kriminālprocesa likums, 2018.
  8. Zahars. Kriminālpolitika: tendences un procesi, 2014.
  9. Osipova. Eiropas tiesību priekšvēsture, 2017.
  10. Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca, 2008.
  11. Litke, Hans-D. Projektmanagement: Methoden- Techniken, Verhaltensweisen, 1995.
  12. Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta spriedumi un lēmumi 2010, 2012.
  13. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2007, 2009.
  14. Dribins. Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā, 2004.
  15. Deksters, Greiems. Rokasgrāmata psihiatrijas māsām, 2006.
  16. Teaching and Learnind about Human Rights, 1992.
  17. Schele. Gendered experiences of work environment, 2011.
  18. Kelley, Harold. Interpersonal Relations, 1978.
  19. Fiske, Susant T. Social Cognition, 1984.
  20. Aronson. The Social Animal, 1992.  Lekciju materiāli, metodiskie norādījumi u.tml.


  NOLIKUMS PAR NOSLĒGUMA DARBU IZSTRĀDĀŠANU UN AIZSTĀVĒŠANU BSA - visas studiju programmas.

  STUDIJU PROGRAMMA "UZŅĒMĒJDARBĪBA"


  STUDIJU PROGRAMMA "TIESĪBU ZINĀTNE"


  STUDIJU PROGRAMMA "SOCIĀLAIS DARBS"

  MAĢISTRA PROGRAMMA "PRIVĀTTIESĪBAS"

  MAĢISTRA PROGRAMMA "UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA"  MAĢISTRA PROGRAMMA "SOCIĀLAIS DARBS"


 • DIPLOMDARBA TĒMAS PARAUGI .

  ERASMUS

  BSA ir saņēmusi ERASMUS universitātes hartu, kas tai ļauj piedalīties Erasmus mobilitātes programmā. ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem studēt BSA un BPMA partneruniversitātēs. Pašlaik BSA un BPMA ir noslēgti 60 ERASMUS sadarbības līgumi ar universitātēm 17 dažādās Eiropas valstīs dažādām studiju programmām.
  Šoruden uz partneruniversitātēm devās vairāki mūsu augstskolas studenti no dažādām studiju programmām, kuri saņēmuši stipendiju studijām Zviedrijā, Portugālē, Spānijā, Grieķijā u.c. Pēc 3-5 mēnešu (viena semestra) ilga mācību termiņa beigām studenti saņems ārzemju universitātes izdotu sertifikātu par pabeigtu mācību kursu. Arī BSA un BPMA diplomā viņiem būs ieraksts, ka vienu semestri viņi ir mācījušies ārzemju universitātē.
  Studentam, kurš piedalās Erasmus apakšprogrammā studentu mobilitātē ir jābūt tās valsts pilsonim, kura piedalās ES Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas īstenošanā vai citas valsts pilsonim, ja tas ir imatrikulēts pilna laika studiju programmā kādā no ES Mūžizglītības programmas dalībvalsts augstākās izglītības iestādēm. Uz trešo valstu pilsoņiem ir attiecināmi tie paši noteikumi par dalību Erasmus apakšprogrammā kā dalībvalsts pilsoņiem.
 • Nolikums par ERASMUS programmas mobilitāti
 • Partneraugstskolu saraksts
 • Pieteikuma anketa ERASMUS studentu mobilitātei.
 • Pieteikuma anketa ERASMUS praksei .  Nolikumi


  Noderīgas saites