MĒS PAŠI

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA ir juridisku personu dibināta augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības un zinātnes iestāde. Pamatdarbība ir personu apmācība augstākās izglītības saņemšanai uz līguma pamata, licencēto un akreditēto studiju programmu īstenošana un cita darbība, kas paredzēta Akadēmijas statūtos. Akadēmija dibināta 1992. gada 16. novembrī kā „Baltijas Krievu institūts”, bet ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 8.augusta rīkojumu augstskola mainīja savu nosaukumu un līdz ar to statusu. 2014.gada 18.jūnijā Ministru Kabinets atcēla iepriekš minēto rīkojumu un tika apstiprināta jauna BSA Satversme .
Baltijas Starptautiskā akadēmija ir lielākā privātā augstskola Latvijā, kurā studē 4500 studenti, tai skaitā vairāk kā 400 ārvalstu studentu no 20 Eiropas un pasaules valstīm. BSAdarbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijā 2009. - 2015.gadam noteikti vairāki prioritārie darbības virzieni, tiek nodrošināta ilgtspējīga attīstība, BSA un tās reģionālo filiāļu konkurētspēja un to integrācija Baltijas un Eiropas izglītības telpā. ES struktūrfondu projektu pieredzeir sekmīga realizējot un apgūstot dažādu fondu līdzekļus (LED, ESF, ERAF, Tempus, Erasmus u.c.)..
BSA ir 8 filiāles – Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Smiltenē un Jēkabpilī.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2015.gada 15.janvāra lēmumu Nr.6-12/4928 “Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā”,, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola” UR.reģ.nr.40003261174, tika reorganizēta – pievienojot to sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija”. Pamatojoties uz augstāk minēto reorganizācijas procesu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu licencēšanas komisijas 2015.gada 20.martā ar lēmumu Nr.58 “Par studiju programmu licencēm” tika izsniegtas licences sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija" attiecīgo BPMA studiju programmu realizēšanai.

BSA Jēkabpils filiāles juridiskā adrese ir Jaunā iela 44, Jēkabpilī. Savu darbību tā uzsāka 2002. gadā Zvanītāju ielā 72. 2006. gada jūlijā tā pārcēlās uz jaunām telpām Jēkabpils Vakara vidusskolā, 2009. gada augustā uz Jēkabpils 2.vidusskolas telpām.
Uz 2017. gada 14.septembrī BSA Jēkabpils filiālē studē 122 studenti.

Mūsu studentu ģeogrāfiskais novietojums

15000 iemeslu iestāties BSA
ADMINISTRATĪVAIS PERSONĀLS

Direktore
(pasniedz: 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības progrmmās -
sociālo pētījumu metodes, sociālo pedagoģiju,
saskarsmes psiholoģiju, personāla atlasi un vadīšanu,
projektu izstrādi un vadīšanu, pasaules kultūras
attīstības pamatvirzienus, kvantitaīvās un kvalitatīvās
pētījumu metodes, loģiku
maģistra programmās - zinātnisko pētījumu loģiku un metodoloģiju, augstākās izglītības pedagoģiju un psiholoģiju, vadības lēmumu pieņemšanas metodes
Prof., Dr.paed.
Inta Čamane
tālr. 6 52 33366
direktors@jk.bsa.edu.lv
Lietvedības sekretāre
(pasniedz: Datorlietvedību, Datormācību, Informātiku,
Ekonomiskos aprēķinus elektroniskajās tabulās)
Vieslekt.,
MBA
Līga Brikmane
tālr. 6 52 33030
fakss 6 52 333 35
info@jk.bsa.edu.lv
Bibliotekāre
Bez derīgas ISIC kartes studenti netiek apkalpoti
Bibliotēkā ir pieeja šādāmdatu bāzēm
Bibliotēkas izmantošanas noteikumi
Maija Budže tālr. 6 52 33030
biblioteka@jk.bsa.edu.lv
Grāmatvedība Rīgā tālr.:67100592


Studiju daļas apmeklētāju pieņemšanas laiks (studiju laikā)
P. brīvs
O. 08.30-16.30
T. 08.30-16.30
C. 08.30-16.30
Pk. 13.30-21.00
Se. 08.30-14.00
Sv. brīvsBibliotēkas apmeklētāju pieņemšanas laiks (studiju laikā)
Pk. 16.00-20.00
Se. 9.00-14.00

CITAS FILIĀLES

Daugavpils filiāle Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403, t. 65476770 macibu.dala@da.bsa.edu.lv http://daugavpils.bsa.edu.lv/
Rēzeknes filiāle Dārzu iela 21/17, Rēzekne, LV-4600, t. 64624741 macibu.dala@re.bsa.edu.lv http://rezekne.bsa.edu.lv/
Smiltenes filiāle Dārza iela 17, Smiltene, LV-4700, t. 64772851 info@sm.bsa.edu.lv http://www.bsa-smiltenesfiliale.lv
Jelgavas filiāle Skolas iela 4b, Ozolnieki, LV-3001, t. 63050533 info@jl.bsa.edu.lv http://jelgava.bsa.edu.lv
Liepājas filiāle Liedaga iela 3, Liepāja, LV-3416, t. 63425448 info@li.bsa.edu.lv http://bsa-liepaja.lv
Ventspils filiāle Targales iela 5, Ventspils, LV-3602, t. 63624505 info@ve.bsa.edu.lv http://ve.bsa.edu.lv

VIETĒJIE PASNIEDZĒJI

Doc., Mg.iur.
Kārlis Rihters
Rīgas domes jurists
Valsts un tiesību teorija
Baltijas valstu valsts un tiesību vēsture
Krimināltiesības
Kriminālistika
V.Lekt., Mg.iur.
Elita Dreiblathena
Jēkabpils rajona prokuratūras virsprokurore
Juridiskā lietvedība
Profesionālā ētika
Kriminālprocess
Sodu izpildes tiesības
Kriminoloģija
Juridiskā konfliktoloģija
V.Lekt., Mg.iur.
Dace Gluha
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskā dienesta juriste
Administratīvās tiesības
Pašvaldību tiesības
Dzīvokļu tiesības
V.Lekt., Mg.iur.
Liene Vaidere
ēkabpils pilsētas pašvaldības Juridiskā dienesta juriste
Civiltiesības: lietu tiesības
Tiesību aizsardzības iestādes
Civiltiesības: saistību tiesības
V.Lekt., Mg.paed.
Rita Kozlova
Jēkabpils 3.vidusskolas pegagoģe
Augstākā matemātika
Varbūtības teorija un matemātiskā statistika
Vispārējā un firmas statistika
Lekt., Mg.oec.
Ivans Lukašonoks
SIA LUKI valdes priekšsēdētājs
Datu komercbāzes projektēšana
Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem
Grāmatvedības pamati
V.Lekt., Mg.psych.
Laila Ščadro
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas psiholoģe
Ievads psihiatrijā
Seksualitātes psiholoģija
Ievads psihoterapijā
Mākslas terapijas tehnikas grupu darbā
Attīstības psiholoģija
Atbalsts krīžu situācijās
Retardēto bērnu psiholoģija
Konfliktu psiholoģija
V.Lekt., Mg.psych.
Dzintra Anspoka
Attīstības aģentūra "Pieci"-Psiholoģe
Gerantoloģija
Psihosomatika
Ievads psihoterapijā
Stresa menedžments
Retardēto bērnu psiholoģija
Atbalsts krīžu situācijās
Saskarsmes psiholoģija
V.Lekt., Mg.psych.
Kristīne Ozoliņa
Psiholoģe
Konfliktu psiholoģija
Attīstības psiholoģija
Ievads psihoterapijā
Atbalsts krīžu situācijās
V.Lekt., Mg.paed.
Inita Gādmane
Mežāres pagasta pārvaldes sociālā darbiniece
Ievads specialitātē
Gadījumu vadīšana sociālajā darbā
Supervīzija sociālajā darbā
Starpprofesionāļu komandas veidošana
Sociālais darbs ar atkarīgajiem
Sociālā rehabilitācija
V.Lekt., Mg.philol.
Anita Grigaloviča
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe
Krievu valoda
V.Lekt., Mg.sc.soc.
Nataļja Dogureviča
Jēkabpils 2.vidusskolas pedagoģe
Angļu valoda
V.Lekt., Mg.paed.
Anita Ošiņa
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe
Vācu valoda
V.Lekt., Mg.paed.
Stella Mekša
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe
Latviešu valoda
Kultūras vēsture
V.Lekt., Mg.iur.
Inna Lipša
Zemgales tiesu apgabals
Civilprocesa tiesības
Civiltiesības: Ģimenes un mantojuma tiesības
V.Lekt., Mg.iur.
Guntars Rieksts
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Sūdzību izskatīšanas grupas vecākais inspektors
Vides tiesības
Administratīvā procesa tiesības
Administratīvās tiesības
V.Lekt.
Solvita Bērziņa
zvērināta advokāte
Civiltiesības: vispārīgā daļa
Tiesību aizsardzības iestādes
Civiltiesības: Lietu tiesības
Komerctiesības
Civiltiesības: saistību tiesības
Civiltiesības: ģimenes tiesībasREKVIZĪTI
SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"
PVN Nr. LV40003101808
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871
LV81HABA0551002865394
Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV - 5201

KONTAKTI
Tālrunis: +371 6 52 33030
Fakss: +371 6 52 33335
Adrese: Jaunā iela 44 ( Jēkabpils 2. vidusskola ), Jēkabpils, LV - 5201.
Informācija internetā: http://jekabpils.bsa.edu.lv vai http://www.draugiem.lv/bsajek/
Twitter.com: @BSA_Jek